Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

Osman Bey

Yenişehir,Karacaşehir,Yarhisar,Bilecik,Mudurnu ve İnegölü aldı.

1308 yılında Bizanslılarla ilk savaş yapıldı. Koyulhisar Savaşı ile bizanslılara karşı ilk zafer kazanıldı.

Anadolu Selçukluların yıkılması üzerine Osman Bey İlhanlılara bağlandı.

İlk defa para basıldı.

1281 Karahisar ele geçirildi.

132 yılından itibaren ordunun başına Orhan Bey Geçti.

Orhan Bey (1326-1362)

1326 yılında Bursa’yı kuşattı.

1324 yılında Osmanlı Beyliğinin başına geçti.

Bursa alınarak başkent yapıldı.

1329 yılında iznik’te Maltepe Savaşı yapıldı ve iznik alındı
Kocaeli yarım adası alındı.

1342 ‘de Ulubat ve Mihalic kaleleri alınarak Karesioğullarıı ile komşu olundu.

İlk Osmanlı Donanması kuruldu.

1353 yılında ilk defa Rumeli’ye geçildi.

Marmara’nın Kuzeyi ile Batı kısımları fethedildi.

Gelibolu’nun tamamı Molkara ve Keşan ele geçirildi.

İlk defa Divan Teşkilatı kuruldu.

ilk Vezir atandı.

İlk Kaptan-ı Derya bu dönemde atandı.(Karamürsel Paşa)

I.Murat dönemi

Kardeşlerinin öldürerek tahta geçen ilk Osmanlı Padişahı’dır.

1362yılında Sazlıdere Savaşı ile Edirneyi Fethetti.Bizansa karşı yapılmıştır

Bizansın Balkanlardaki desteği olan Gümülcine ve Filibeyi aldı

1364 yılında Sırp sındığı savaşı ile haçlı ordusu bozguna uğratıldı.(Macar etkisinden kurtuldu.)

1371 yılında Sırplarla Çirmen Savaşı yapılarak bozguna uğratıldı.

1389 yılında Kosova Savaşı ile haçlılar 2. kez bozguna uğratıldı.

Anadolu’da Germiyanoğularından Kütahya,Simav ve Tavşanlı çeyiz olarak alındı.Ankara ele geçirildi

Yeniçeri ocağının temeli atıldı.

Devşirme sistemi uygulandı.

Tımar sistemi oluşturuldu.

Rumeli Beylerbeyliği kurularak Merkeze bağlı eyalet sistemi oluşturuldu.

 

 

II. Dünya Savaşı’nda imzalanan bir takım antlaşmalar

Küçük Antant:

Orta Avrupa devletlerinden olan Çekoslovakya,Romanya ve Yugoslavya arasında olmuştur.

Lokarno Antlaşması : Fransa ve Almanya arasında barışın devamını sağlamak amacıyla imzalanmıştır

Kellog Paktı(1928) : Devletlerarası anlaşmazlıkları çözümlemek amacıyla Fransa ile Amerika arasında imzalanmıştır.

Balkan Antantı(1934):Türkiye,Yunanistan,Romanya ve Yugoslavya arasında Avrupa’daki karşı sınırlarının güvenliğini sağlamak amacıyla yapılmıştır.

Montrö Antlaşması(1936) :Türkiye,İngiltere,Sovyet Rusya,Fransa ve Romanya arasında Avrupa’daki silahlanma yarışından dolayı Boğazların statüsünü tekrar saptamak amacıyla imzalanmıştır.

Sadabat Paktı(1937):Türkiye,İran,Irak ve Afganistan arasında Yakın Doğu’nun güvenliğini sağlamak amacıyla imzalanmıştır.

Hatay Antlaşması :Fransa’nın bölge statüsünü yeniden saptamak amacıyla imzalanmıştır.

 

İki Savaş Arası Dönemde Dünya

-Ulaşımda havacılık gelişti.

-İlk radyo yayını yapıldı. (ABD-1920 )

-İzafiyet Teorisi – Albert Einstein Nobel Ödülünü aldı. (1921)

-Calmette ve Guerin tüberküloza karşı BCG aşısını buldu. (1921)

-Banting ve Best insülini buldu. (1922)

-ABD’de Empire State Building yapıldı. (1931)

-Fotoğraf, çizgi film, sinema gelişti.

-Sinemada ses kullanıldı.

-Alexander Fleming penisilini buldu.

-Salvador Dali- Sürrealizm akımı doğdu.

Bu yazı tamamen Sifrex.com‘a aittir.Alıntı yapılması halinde kaynak bildirilmesi gerekmektedir.Aksi hâlde yasal işlem başlatılacaktır.

Makale Yazarı : Merve Aydın

Totaliter Rejimlerin Kuruluşu

İTALYA’DA FAŞİZM

-Mussolini liderliğinde Faşist Parti kuruldu.

-Paris Barış Konferansı′nda İtalya′nın küçük düşürüldüğünü, faşist iktidarında Roma İmparatorluğu′nun yeniden kurulacağını ileri sürüyordu.

-Ağustos 1922′de greve gitmeleri üzerine Roma′ya yürüyen Faşist Parti, hükümeti çekilmek zorunda bıraktı. İtalya kralı Ekim 1922′de Mussolini′yi Başbakanlığa getirdi.

-İtalya′nın yayılmacı ve saldırgan politikası, Akdeniz ülkelerinde ve Avrupa′da endişeye yol açtı. 1927′de Amavutluk′u koruması altına aldığını ilan eden Mussolini′nin hedefleri arasında Anadolu da yer alıyordu. Bu durum Türk – İtalyan ilişkilerini bozdu ve 1934′te Balkan Paktı′nın kurulmasında önemli rol oynadı. Orta Doğu′da da yayılmayı planlayan İtalya 1935′te Habeşistan′a saldırdı.

ALMANYA’DA NAZİZM

-Versay′ın doğurduğu tepki, başarısız iç ve dış politika, ekonomik çöküntü, işsizlik sosyal huzursuzluk milliyetçilik akımının güçlenmesine neden oldu.

-Adolf Hitler liderliğinde Nasyonal Sosyalist Parti kuruldu.

-Hitler döneminde Alman dış politikası, Versay antlaşmasının kaldırılmasını, Almanya dışında bulunan bütün Almanların birleştirilmesini ve bir tek devlet altında toplanmasını hedefliyordu. Bu yeni politika “Hayat Alanı” olarak isimlendirildi.

-Ülke içinde güçlenen Hitler aktif bir dış politika izleyerek Versay′ın getirdiği sınırlamaları geçersiz ilan etti.

İSPANYA’DA FRANCO DÖNEMİ

-17 Temmuz 1936′da Franco komutasındaki milliyetçi güçlerin, seçimle iş başına gelen Cumhuriyetçi Halk Cephesi koalisyonuna karşı ayaklanması, İspanya′da üç yıl sürecek bir iç savaş başlattı.

-Hitler ve Mussolini, İspanya′da iç çatışmaların başlaması üzerine Franco’ya destek olarak birer uçak filosu gönderdi.

-Franco önderliğindeki milliyetçiler Mart 1939’da yaklaşık on binlerce ölü ve bir milyondan fazla sürgün yanında ülkeyi yerle bir ederek yönetimi ele geçirdi. Bu sonuçla birlikte İspanyada Franco′nun 1975 kadar sürecek olan dikta dönemi başladı.

Bu yazı tamamen Sifrex.com‘a aittir.Alıntı yapılması halinde kaynak bildirilmesi gerekmektedir.Aksi hâlde yasal işlem başlatılacaktır.

Makale Yazarı : Merve Aydın

İki Savaş Arası Avrupa

MİLLETLER CEMİYETİ

-Dünya Savaşı′nın getirdiği büyük yıkım, barışı koruyacak devletlerarası bir örgütün kurulması düşüncesini güçlendirmiştir. Bu örgütün gerekliliği ABD Başkanı Wilson′un yayımladığı ilkelerde de vurgulanmıştı. Savaş sonunda bu amaçla ABD ve İngiltere arasında çalışmalar başlatılarak Paris Barış Konferansı′nda gerekli hazırlıklara girişilmiş, bu çalışmaların sonucunda Milletler Cemiyeti ortaya çıkmıştır.

-Konferansın Ocak 1919′da yapılan toplantısında alınan karar uyarınca, 28 Nisan 1919 tarihinde Milletler Cemiyeti kuruldu.

LOCARNO ANTLAŞMASI

-Milletler Cemiyeti Fransa′nın Almanya′ya olan güvensizliğini sona erdiremedi. Locarno Antlaşması bu güvensizliğin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Fransa ile olan ilişkilerini geliştirerek tamirat ve tazminat sorununda kolaylık sağlamak isteyen Almanlar Şubat 1925′te Fransa′ya karşılıklı bir güvenlik paktı kurulmasını önerdi.

-5 Ekim 1925′te Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Belçika, Polonya ve Çekoslovakya′nın katılımıyla Locarno′da bir konferans toplandı. Locarno Antlaşması 1 Ara 1925′te imzalandı. Antlaşma, konferansa katılan devletlerarasında çıkacak anlaşmazlıkları barış yoluyla çözümlemek amacına yöneliktir.

BRİAND-KELLOG PAKTI

-Paris’te 27 Ağustos 1928′de ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Japonya, Polonya, Çekoslovakya ve Belçika arasında Kellogg Paktı imzalandı. Aynı yıl içerisinde Sovyetler Birliği ve Türkiye’de dâhil olmak üzere belli başlı bütün devletler pakta katıldı.

-Paktı imzalayan devletler, niteliği ne olursa olsun, aralarındaki anlaşmazlıkları çözümlenmesi için, yalnız barış yollarına başvurmayı kabul ettiler.

Bu yazı tamamen Sifrex.com‘a aittir.Alıntı yapılması halinde kaynak bildirilmesi gerekmektedir.Aksi hâlde yasal işlem başlatılacaktır.

Makale Yazarı : Merve Aydın

1929 Dünya Ekonomik Burhanı

Genel Sebepler

-ABD şirketlerinde oluşan tekelleşme

-Amerika’nın verdiği kredileri tahil edememesi

-Gayrimenkul sektöründeki yatırımların doğal afetler nedeniyle yerlebir olması

nedenleriyle Kara Perşembe olarak anılan 24 Ekim 1929 günü Amerikan borsası dibe vurdu.

-Amerika’da başlayan bu ekonomik kriz başta Avrupa olmak üzere tüm Dünyayı etkisi altına aldı.

 

ROOSEVELT VE YENİ DÜZEN (NEW DEAL)

-ABD ekonomisi, tarihinde ilk kez devlet müdahalesine maruz kaldı.

-Hem sosyal, hem ekonomik alanda reform yapıldı.

 

KRİZİN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ

-Türkiye korumacı-devletçi iktisat politikasına yönelir.

-Halk, tasarruf ve yerli malına özendirilir.

Bu yazı tamamen Sifrex.com‘a aittir.Alıntı yapılması halinde kaynak bildirilmesi gerekmektedir.Aksi hâlde yasal işlem başlatılacaktır.

Makale Yazarı : Merve Aydın

Meiji Restorasyonu

-Japonya’nın kendini geliştirme dönemidir.

-Mutsuhito’nun kararları ile başlar.

-Amerika ve Avrupa’ya öğrenci gönderildi.

-Anayasa hazırlandı.

-İlköğretim zorunlu hale getirildi.

-Çağdaş bankacılık oluşturuldu.

-Prusya’dan subaylar getirildi.

Bu yazı tamamen Sifrex.com‘a aittir.Alıntı yapılması halinde kaynak bildirilmesi gerekmektedir.Aksi hâlde yasal işlem başlatılacaktır.

Makale Yazarı : Merve Aydın

İngiltere ve Fransa’nın Orta Doğu Politikası

İNGİLTERE VE FRANSA’NIN ORTA DOĞU POLİTİKASI

-İngiltere, Mekke Emiri Şerif Hüseyin ile antlaşma yapıp Arapları kendi yanına çekmeyi başardı.

-Ancak İngiltere ve Fransa 1916 yılında gizli antlaşmalarla Orta Doğu topraklarını aralarında paylaşmışlardı.

-Sovyet Rusya gizli antlaşmaları ortaya çıkardı.

-İngiltere ve Fransa Wilson İlkelerine ters düşmemeye çalışarak Araplara bağımsız kazandırmak için savaşacaklarını bildirdiler.

-Manda yönetimi kurma düşüncesi

-İki ülke San Remo Konferansı’nda Orta Doğu’yu aralarında paylaştılar.

-İngiltere: Irak, Ürdün, Filistin

-Fransa: Suriye, Lübnan

Bu yazı tamamen Sifrex.com‘a aittir.Alıntı yapılması halinde kaynak bildirilmesi gerekmektedir.Aksi hâlde yasal işlem başlatılacaktır.

Makale Yazarı : Merve Aydın

Zeki Velidi Togan

ZEKİ VELİDİ TOGAN

-Türk haklarının savunulması için mücadele etti.

-Basmacı Hareketi’nin içinde bulundu.

-Türkistan Milli Birliği’nin kurucusu ve ilk başkanıdır.

-İstanbul Üniversitesi Genel Türk Tarihi Kürsüsünü kurdu.

-Kutadgu Bilig’in yeni nüshasını buldu.

Bu yazı tamamen Sifrex.com‘a aittir.Alıntı yapılması halinde kaynak bildirilmesi gerekmektedir.Aksi hâlde yasal işlem başlatılacaktır.

Makale Yazarı : Merve Aydın

Basmacı Hareketi

BASMACI HAREKETİ

-Türkistan’da SSCB’ye karşı başlatılan Türk bağımsızlık hareketidir.

-İttihat ve Terakki Partisi de destek vermiştir.

-Bu hareket Hokand şehrinde başladı ve Fergana’ya yayıldı.

-Özellikle Enver Paşa bu harekete büyük destek verdi.

-Rus baskıcı sonucu Basmacı Hareketi başarısız oldu.

Bu yazı tamamen Sifrex.com‘a aittir.Alıntı yapılması halinde kaynak bildirilmesi gerekmektedir.Aksi hâlde yasal işlem başlatılacaktır.

Makale Yazarı : Merve Aydın