12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Yazılı Soruları-3

 1. Hollanda deniz seviyesinde meydana gelen değişmelere karşı kıyılarını korumak için ne gibi tedbirler almıştır?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2. Küresel ısınma bitki ve hayvan topluluklarını nasıl etkilemiştir? Örneklerle açıklayınız.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

3.     a) Medeniyet kavramını tanımlayınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

       b) Mezopotamya-Mısır medeniyetleri’nin eserlerini karşılaştırınız.

               – Oluştukları bölgeler:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

               – Bu medeniyetlere ait günümüze ulaşabilen eserler:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

               – Mısır medeniyetine ait eserler günümüze kadar kalıcı olabilirken; Mezopotamya medeniyetine ait eserler günümüze kadar kalıcı olamamıştır. Niçin?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

4. Önceki jeolojik devirlerde çok uzun zaman diliminde meydana gelen iklim değişikliği, günümüzde neden çok kısa bir zamanda gerçekleşmektedir?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

5. Günümüze kadar yeryüzünde büyük volkanik patlamalar nerelerde gerçekleşmiştir? Kuşak ve ülkelere örnekler veriniz.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

6. a) Şehirleşme, sanayi ve göç ilişkisini bir örnek vererek açılayınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    b) Şehirleşme, sanayi ve göç olgusu sonucunda meydana gelebilecek çevresel sorunları yazınız. (4 tane)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

7. Teknolojinin insana verdiği zararlardan  dört (4) tanesini yazınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

8. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanabilecek olaylar arasında gösterilemez?

A) Deniz seviyesinin yükselmesi    B) Buzulların erimesi

C) Volkanik olayların artması        D) Erozyonun şiddetlenmesi

E) Havada bulunan gazların oranının değişmesi

 

9. Manş Tüneli ile hangi iki Avrupa ülkesi arasında doğrudan demir yolu ve kara yolu bağlantısı sağlanmıştır?

A) İspanya-Portekiz                        B) Norveç-Finlandiya

C) İngiltere-Fransa                         D) Almanya-Avusturya

                     E) İsveç-Hollanda

 

10. Aşağıdaki ülkelerden hangisi yüz ölçümünün büyüklüğüne bağlı olarak ülkenin güneyinde bulunan yeraltı sularını kuzeyindeki geniş düzlüklere ulaştırmak için büyük sulama projesini geliştirmiştir?

A) İtalya         B) Libya        C) Suriye      D) Ukrayna      E) Hindistan

 

11. Aşağıdaki bölgelerden hangisine sanayi ve ekonomik özelliklerinden dolayı yoğun bir göç olayı yaşanmıştır?

A) Kanada’nın orta kesimleri      B) Avustralya’nın iç kısımları

C) Ruhr Havzası                          D) İskandinav Yarımadası

                       E) Patagonya (Arjantin

12. Aşağıdaki haritada, tarihteki bazı uygarlıkların kurulduğu yerler gösterilmiştir.

Bunlardan hangisi, ilk yerleşmelerle ortaya çıkan uygarlıklar arasında gösterilemez?

A) Roma      B) Mezopotamya    C) Mısır        D) Hint          E) Çin

 

13. Aşağıdakilerden hangisi, insanın doğal çevre üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkiler arasında sayılamaz?

A) Rüzgar enerjisinden yararlanma

B) Akarsular üzerinde baraj kurulması

C) Tarım alanlarının sanayi tesislerine dönüştürülmesi

D) Sanayi atıklarının denizlere dökülmesi

E) Ormanların tahrip edilmesi

 

14. Almanya’da metalürji sanayisinin Ruhr Havzası’nda yoğunlaşmasında;

I. Taş kömür yataklarının bulunması          II. İş gücünün fazla olması

III. Demir yataklarının fazla olması

faktörlerinden hangisi ya da hangileri öncelikli olmuştur?

A) Yalnız I                   B) Yalnız III                              C) I ve II                       D) I ve III                E) II ve III

15. Şehirlerde nüfusun yoğunlaştığı alanlar sanayileşmenin öncesinde ve sonrasında farklı biçimlerde dağılış göstermiştir.

Sanayileşme öncesinde ve sonrasında nüfusun yoğunlaştığı alanlar, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

Sanayileşme öncesi                              Sanayileşme sonrası

A) Su kenarları                                       Maden yatakları

B) Ovalar                                               Tarım alanları

C) Dağlık alanlar                                    Akarsu vadileri

D) Maden yatakları                                Tarım alanları

E) Deniz kenarları                                  Dağ etekleri

 

16. İnsanlar bazen, doğal çevrenin uygun koşullar sunmadığı yerlerde sahip oldukları teknolojiler sayesinde çözümler bulmaktadırlar.

Aşağıdakilerden hangisi, doğal çevreye müdahale ederek sağlanan çözümler arasında sayılamaz?

A) Dağlık alanlardan yol geçirmek için tünel ve köprü yapmak

B) Soğuk bölgede yüksek sıcaklık isteyen tarım ürünleri için sera yapmak

C) Kurak bölgelerde su biriktirmek için baraj yapmak

D) Eğimli arazilerde tarım alanı açmak için taraçalama yapmak

E) Sıcak bölgelerde ince kıyafetler tercih etmek

 

17. Doğal afetler, atmosfer ve yer kökenli olmak üzere ikiye ayrılır.

Aşağıdakilerden hangisi atmosfer kökenli doğal afetler arasında yer almaz?

A) Deprem     B) Fırtına    C) Erozyon     D) Sel     E) Kuraklık

 

18. Okyanus ve denizlerde meydana gelen depremler büyüklüklerine bağlı olarak “Tsunami” adı verilen dev dalgalar oluşturur. Tsunami özellikle alçak kıyılarda büyük can ve mal kaybına neden olur.

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde, deprem sonrası ortaya çıkan tsunamilerin daha fazla can ve mal kaybına neden olma ihtimali daha fazladır?

A) Türkiye                             B) Iran                    C) Endonezya

       D) Yunanistan                 E) Finlandiya

 

19. Çığ; bitki örtüsünün az olduğu dağlık ve engebeli alanlarda yoğun ve sürekli kar yağışları sonucu oluşan kar örtüsünün, herhangi bir nedenle aşağı doğru hareket etmesiyle ortaya çıkan doğal afettir.

Buna göre, haritada taranarak numaralandırılan yörelerin hangisinde, Çığ olayına uygun topografik ve meteorolojik koşullara sahip alanlar daha fazladır?

A) I              B) II                 C) III               D) IV             E) V

 

 

20. Kuraklık, insan yaşamını etkileyen doğal afetlerden biridir. İnsanlık tarihi boyunca önemli kuraklıkların yaşandığı dönemlerde, kuraklık nedeniyle savaşlar çıkmış, büyük medeniyetler yok olmuş ve büyük göçler yaşanmıştır.

Haritada işaretlenen yerlerin iklim özellikleri düşünüldüğünde, hangilerinde kuraklıktan kaynaklanan sorunların yaşanma olasılığı daha fazladır?

A) Yalnız I                   B) Yalnız II                    C) Yalnız IV

        D) II ve III                   E) III ve IV

 

21. Sel, Dünya’nın büyük bölümünde çok sık görülen. afete dönüşmesi durumunda büyük can ve mal kayıplarına neden olabilen doğal bir tehlikedir.

Harita üzerinde işaretlenen ülkelerden hangisinde meydana gelen seller fazla can ve mal kaybına neden olmaktadır?

A) Kanada                      B) Almanya                    C) Türkiye

      D) Mısır                           E) Bangladeş

 

22. Bangladeş; Güney Asya’da, Himalaya dağlarının güneyinde, Ganj ve Brahmaputra nehirlerinin birleşerek Bengal Körfezi’ne döküldüğü yerde bulunan, sıklıkla sel taşkınlarının yaşandığı düz ve alçak bir ülkedir

Buna göre, ülkede sel taşkınlarının yaşanma nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

A) Şiddetli Muson Yağmurları

B) Tarım ve yerleşme alanı açmak için ormanların tahrip edilmesi

C) Denize kıyısının olması               D) Ortalama yükseltinin az olması

                      E) Himalayalar’daki kar erimeleri

 

NOT: 1 soru 7 p, 2 soru 10 p, 3. soru 15 p, 4 soru 8 p, 5 soru 7 p,

6 soru 15 p, 7 soru 8 p ve 8-22 arası test soruları 2’şer puandır.

               

    Mustafa BAYRAK

                    Coğrafya öğrt.

              B  A  Ş  A  R  I  L  A  R

12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1. Yazılı Soruları-2

2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı …………………….Lisesi Coğrafya 12 Dersi

12/E Sınıfı I. Dönem I. Yazılı Soruları

Adı- Soyadı:

No:

Sorular

1. Aşağıdaki verilen bilgilerden doğru olanların başına D; yanlış olanların başına Y koyunuz.

* Dünya üzerinde ölçülen en düşük sıcaklık İspanya’nın Sevilla kentinde ölçülmüştür.(   )

* Kuraklık meteorolojik karakterli doğa olayları arasında tahmini en zor olanıdır.(   )

* Hollanda’da denizden toprak kazanılarak kullanılan, tarım topraklarına polder adı verilir.(   )

* Mısır Medeniyeti G. Afrika’da Nil Nehri deltasında kurulmuştur.(   )

* Çin uygarlığında Brahmanizm ve Budizm dinleri yaygındır. (   )

 

2. Aşağıda verilen boşlukları uygun ifadeler ile doldurunuz.

* Almanya’da sanayinin gelişmesinin temelinde, ……………. ve ………………. havzalarındaki maden kömürü yataklarının önemli etkisi vardır.

* ……………. ilk düzenli orduyu kurmuşlardır.

* Çin Medeniyeti …………………….. ve ……………………… vadisinde kurulmuştur.

* İlk güneş yılını esas alan takvimi ……………….. kullanmışlardır.

* Volkanik püskürmelerin şiddetine bağlı olarak atmosferdeki sıcaklık değerlerinde kısa ve uzun süreli ………………. yaşanır.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi depremin doğada meydana getirdiği değişimlerden birisi değildir?

A. Yer sarsıntısı  B. Fay oluşumu  C. Dağ oluşumu(Orojenez) C. Zemin sıvılaşması  D. Tsunami

 

4. Aşağıdakilerden hangisi jeolojik ve jeomorfolojik karakterli ekstrem olaylar arasında gösterilemez?

A. Tsunami   B. Şiddetli deprem   C. Volkanizma    D. Fırtınalar    E. Kütle hareketleri

 

5. Aşağıda Maya Uygarlığı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Orta Amerika’da And Dağları’nın yüksek kesimlerinde yaşamışlardır.

B. Taş işlemeciliğinde ileri gitmişlerdir.

C. Obsidyen ve yeşimtaşını ticari meta olarak kullanmışlardır.

D. Piramitleri ve dikili taşları önemli yapıtlardır.

E. Aztek ile Maya alfabeleri birbirine benzerdir.

 

6. Aşağıdaki verilenlerden hangisi Mısır Medeniyeti ile ilişkilendirilemez?

A. Takvim      B. İlk süvari birlikleri     C. Hiyeroglif yazı    D. Çok tanrılı dini inanış   E. Geometri

 

7. Aşağıdakilerden hangisi bir Akdeniz Uygarlığı değildir?

A. Lidya              B. Fenike            C. Roma               D. Asur             E. İyon

 

8. Aşağıda medeniyetler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Hintliler fili evcilleştirmiştir.

B. Azteklerin başkenti Tenochtitlan’dır.

C. Maya uygarlığını Avrupa’dan göç eden Ariler kurmuştur.

D. Aztekler güneş yılını esas alan takvimi kullanmışlardır.

E. Çinliler 12 Hayvanlı Türk Takvimini kullanmışlardır.

 

9. Küresel ısınmanın Dünya üzerindeki olumsuz etkisine 3 örnek olay yazınız.

 

10. Ruhr Bölgesi’nin gelişim aşamalarını kısaca anlatınız. 

 

NOT: Her soru 10 puandır, süre 30 dk’dır. Başarılar.

 

Hakan KILIÇ

Coğrafya Öğretmeni

12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

Adı Soyadı :
Sınıfı ve Numarası :
2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Çine Anadolu Öğretmen Lisesi
Coğrafya 12 Dersi 12 Sosyal Sınıfı 1.Dönem 1.Sınav Sorularıdır

A- Aşağıdaki Soruları Cevaplandırınız(Her sorunun tam doğru cevabı 8 puandır)

1- Araştırmacı Daniel Fagre “Normal koşullar altında jeolojik zaman ölçeğinde meydana gelen olaylar, artık insan ömrü kadar bir dönemde gerçekleşiyor.” Sözüyle neyi anlatmak istiyor? Açıklayınız.

2- Dünya üzerinde medeniyetlerin doğuşunda hangi faktörler etkili olmuştur? Açıklayınız.

3- Tarım toplumundan Sanayi toplumuna geçişte yaşanan değişimleri açıklayınız.

4- Şehirleşme sürecine göç olgusunun katkısını açıklayınız.

5- Toplumların insanlık tarihi boyunca geçirdikleri gelişim aşamalarını yazınız.

B- Aşağıda Boş Bırakılan Yerleri Doldurunuz(Her sorunun tam doğru cevabı 2 puandır)
1- İnsanın doğal sistemlere müdahalesi ……………………………. ile en üst düzeye ulaşmıştır.

2- ……………… , ………………. , ……………………… gazları Dünya’ya ulaşan ışınların yansıtılması ve atmosferdeki ışınımın soğrulması arasında bir denge oluşturur.

3- İyonya, Lidya, Yunan, Fenike, Roma uygarlıkları ……………………uygarlıklarına örnektir.

4- Almanya’nın Ruhr Bölgesi’nde olduğu gibi eski döneme ait sanayi kalıntılarının değerlendirilip, sosyal aktivite ve spor alanı olarak kullanılmasına yönelik projelere …………….. ……………….
………………… adı verilir.

5- İlk Çağ’da yerleşim alanlarının oluşmasında ……………….. ………………….. etkili olmuştur.

6- Orta Çağ’da şehirlerin oluşmasında etkin olan en önemli faktör…………………

7- Sanayileşmenin insanlara …………. olanağı sağlaması göçe neden olan çekici etmenlerin başında gelir.

8- Günümüzde toplumların gelişim sürecinde etkili olan en önemli faktör ………………….

9- Şehirleşmenin en az olduğu kıta ………………’dır.

10- Geleceğin ekonomisinde üretim ve rekabet alanı …………………. olacaktır.

C-Aşağıdaki Cümlelerin Yanına Doğru İse “D” , Yanlış ise “Y” Harfi Koyunuz(Her sorunun doğru cevabı 2 Puandır)

1- Okyanus akıntılarını harekete geçiren güç Ekvator ile Kutuplar arasındaki tuzluluk ve sıcaklık farkından kaynaklanan yoğunluk farkıdır. (     )

2- Aztekler, And Dağları üzerinde 12-16 yy.’da yaşamış ve büyük bir imparatorluk kurmuşlardır.

(     )

3- Asurlular yazıyı ilk kullanan uygarlıktır. (     )

4- İlk kültür merkezlerinin kurulduğu bölgelerin ortak özelliklerinden biri de orta kuşakta yer almalarıdır. (      )

5- Ülkemizde şehirleşme süreci son 50 yılda hızlı bir şekilde yaşanmıştır. (      )

6- Teknolojinin insana verdiği zararlardan biri de mal ve hizmetleri üretmek için gerekli iş gücü miktarını azaltmasıdır. (      )

7- Şehirleşmedeki temel faktör tarımdır. (      )

8- Şehirlerde sanayileşme süreci ile birlikte çevre sorunları da artmıştır. (      )

9- Tarımda makineleşme kırsal alanlarda insan gücüne olan ihtiyacı artırmıştır. (      )

10- Şehirlerde işsizlik sorunu kırsal alanlara göre daha azdır. (      )

 

D-Aşağıdaki Çoktan Seçmeli Soruları Cevaplandırınız (Her sorunun doğru cevabı 4 puandır)

1- Küresel ısınmayla geçmişte düşük sıcaklıklar nedeniyle tarım ürünü çeşidi az olan alanlarda

sıcaklık artışıyla farklı tarım ürünlerinde yetiştirilebilecek ve tarım ürünü çeşidi artacaktır.

Yukarıda verilen bilgilere göre haritada numaralı bölümlerden hangilerinde bu durum yaşanabilir?

A)I ve III             B)II ve IIII               C)IV ve IIII

D)I ve V                    E)IV ve V

 

2-Aşağıdakilerden hangisi geleceğin ekonomisinde görülecek özelliklerden biri değildir?

A) Hizmet sektörü ağırlıklı

B) Yaşam boyu öğrenim

C) Çok yönlü beceri sahibi

D) Global

E) Kitlesel üretim

 

 

 

3- K Şehrinde ekonomik faaliyet olarak madencilik, L Şehrinde ise turizm faaliyetleri gelişmiştir.

Buna göre K ve L şehirleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin değildir?

A) Şehirlerde yaşam biçimleri farklılık gösterir

B) K Şehrinde çevre sorunları yaşanmamaktadır

C) K Şehrinde çalışan işçilerin oranı daha fazladır

D) L Şehrinde hizmet sektörü daha fazla gelişmiştir

E) L şehrinde yılın belirli dönemlerinde nüfus artmaktadır.

 

4- Aşağıdakilerden hangisi sanayileşme-göç-şehirleşme ilişkisi sonucu ortaya çıkan bir durum değildir?

A) Şehirler çekicilikleri nedeniyle en fazla göçü almışlardır

B) Sanayileşme ve göç sonucunda şehirleşme ortaya çıkmıştır

C) Gelişmiş ülkelerde sanayileşme ve şehirleşme hızlı bir şekilde gerçekleşmiştir

D) Verimli tarım arazileri şehirlerin işgali altında kalmıştır

E) Sanayileşme iş olanağının fazlalığı nedeniyle insanlar için çekici bir faktör olmuştur

 

5- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Orta Amerika’da kurulan uygarlıkla bir arada verilmiştir?

A) Aztek, Maya

B) Babil, Asur

C) İnka, Mezopotamya

D) Maya, Hint

E) Lidya, Fenike

 

 

Not: A Bölümü 40 Puan, B , C  ve D Bölümleri

20’şer Puan

Süre Bir Ders Saatidir

 

 

B    A    Ş    A    R    I    L    A    R

            

 

ZEKİ GÜRBÜZ

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Cevapları

SORULAR

1. İslam dünyasında Kütübü Sitte adıyla meşhur olan kitapların isimleri nelerdir?

2. Tasavvufi düşünce nedir? Amacını kısaca özetleyiniz.

3. Tasavvufi düşüncenin oluşumuna etki eden sahabilerden bildiklerinizin adlarını yazınız.

4. Tasavvufi düşüncenin 2. asırdan itibaren olgunlaşmasını sağlayan mutasavvuflardan bildiklerinizin adlarını yazınız.

5. Allah – Varlık ilişkisinde, yaratılış konusunda tasavvufi anlayışı kısaca özetleyiniz.

6. Varlıklar bize neyi işaret etmektedir? Varlıklar kime hizmet etmektedir? Kısaca özetleyiniz.

7. Mevlana, Allah – İnsan ilişkisini Mesnevi’sinde hangi sembol ile anlatmaktadır? Kısaca yazınız.

8. Şebiarus denince ne anlıyorsunuz? Yazınız.

9. Boşlukları doldurunuz:

İman bakımından mü’minlerin en olgunu, ailesine karşı ………… ve …………… gösteren ve ………….. güzel olandır.

10. Hacı Bektaşı Veli’nin eserinin adını yazarak, bu eserde hangi konular işlenmiştir kısaca yazınız?

11. Hacı Bektaşı Veli’ görüşlerini dört kapı, kırk makam prensibi ile açıklamaktadır, kısaca özetleyiniz.

12. Yesevilik düşüncesinin kurucusu kimdir? Eserinin adını yazınız.

13. Yesevilik düşüncesine göre erdemli olmak ne ile mümkündür? Açıklayınız.

14. Yesevilik düşüncesine göre sağlıklı bir toplum oluşturmanın ve sosyal dayanışmayı gerçekleştirmenin temel şartları nelerdir?

15. Mevlana’nın en önemli eserlerinin adlarını yazınız.

16. Mevlevilik düşüncesine göre insan, örnek insan nasıl olur?

17. Mevlevi dervişlerinin ney, kudum gibi çalgılar ve ilahiler eşliğinde kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayine ne denir?

18. Tasavvufi düşüncede kişinin iç dünyasına eğilerek kendisini yanlışa ve kötüye sevk eden kötü duygulardan arınması için şahsiyet terbiyesi yapması ve benliğini arındırmaya çalışmasına ne denir?

19. Kişinin işlemiş olduğu hata ve kusurlardan vazgeçmesi, bir daha onları işlemeyeceğine dair Allah’a söz vermesine ne denir?

20. Kişinin söz ve davranışlarında dürüst olması, verilen söze uymayı ve güzel olan davranışlar sergilemesine ne denir?

21. Peygamber Efendimizin yüce bir ahlak üzere olduğunu belirten ayetin anlamını yazınız.

22. “Tasavvuf, ibadete ısrarla devam etmek, Alllah’a yönelmek, dünyanın süs ve aldatıcılığından yüz çevirmek, halkın sevdiği ve rağbet ettiği mal, servet ve şöhrete ilgi duymamaktır” diyen yazarın ve eserin adını yazınız.

23. Mutasavvuf kime denir? Kısaca yazınız.

 

CEVAPLAR

1. Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Sünen-i Tirmizi, Sünen-i Ebu Davut, Sünen-i Nesei, Sünen-i İbni Mace.

2. İslam’ın ahlak esasları üzerine yoğunlaşan düşünceye tasavvufi düşünce denir. Tasavvufi düşünce, islam dininin temel ilkeleri doğrultusunda nefsi arındırır ve kötülüklerden uzak durmayı amaç ediniz.

3. Abdullah bin Mesud, Huzeyfe bin Yeman, Ebu’d-Derya, Ebu Musa Eş’ari.

4. Ahmet Yesevi, Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre, İbn Arabi.

5. Allah, hiçbir şeye ihtiyaç duymadan herşeyi “ol” emriyle yaratmıştır. Allah, tüm varlığın tek sahibi ve yöneticisidir.

6. Varlıklar bize Allah’ın iradesini, hikmetini ve hücünü işaret eder, hem de insana hizmet eder.

7. Ney sembolüyle anlatmaktadır. Ney, vatanı olan kamışlıktan koparıldığı için inlemektedir. Asıl vatanı cennettir.

8. Mevlana’ya göre insan, dünyada gurbettedir. Ölünce asıl vatanına kavuşacaktır. Bu yüzden Mevlana, ölüm gününe şebiarus (kavuşma günü) demektedir.

9. Şefkat, merhamet, ahlakı.

10. En önemli eseri Makalat’tır. Bu eserde İslam’ın itikat, ibadet ve ahlak konularını işlemiştir.

11. Dört kapı, kırk makam Hacı Bektaşı Veli’nin olgun insan olma ilkeleridir. Dört kapı, şeriat, tarikat, marifet ve hakikattır.

12. Kurucusu Hoca Ahmet Yesevi’dir. En önemli eseri Divan-ı Hikmet’tir.

13. Erdemli olmak isteyen kişi, kanaatkar olmalı, diğer insanları düşünmeli, faydasız şeylere vakit harcamamalı ve yalan söylememelidir.

14. Yoksullara yardım etmek, komşularla iyi geçinmek, rızkı helal yollardan temin etmek.

15. Mesnevi, Divan-ı Kebir.

16. Örnek insan olmak için insan, güzel ahlak sahibi ve gönül dünyası zengin biri olmalıdır.

17. Bu ayine sema denir.

18. Seyrüsuluk.

19. Tövbe.

20. Doğruluk.

21. “Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin”.

22. İbn Haldun – Mukaddime.

23. Tsavvufu benimseyerek onu yaşam biçimi haline getirmiş kişilere mutasavvuf denir.