12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Cevapları

SORULAR

1. İslam dünyasında Kütübü Sitte adıyla meşhur olan kitapların isimleri nelerdir?

2. Tasavvufi düşünce nedir? Amacını kısaca özetleyiniz.

3. Tasavvufi düşüncenin oluşumuna etki eden sahabilerden bildiklerinizin adlarını yazınız.

4. Tasavvufi düşüncenin 2. asırdan itibaren olgunlaşmasını sağlayan mutasavvuflardan bildiklerinizin adlarını yazınız.

5. Allah – Varlık ilişkisinde, yaratılış konusunda tasavvufi anlayışı kısaca özetleyiniz.

6. Varlıklar bize neyi işaret etmektedir? Varlıklar kime hizmet etmektedir? Kısaca özetleyiniz.

7. Mevlana, Allah – İnsan ilişkisini Mesnevi’sinde hangi sembol ile anlatmaktadır? Kısaca yazınız.

8. Şebiarus denince ne anlıyorsunuz? Yazınız.

9. Boşlukları doldurunuz:

İman bakımından mü’minlerin en olgunu, ailesine karşı ………… ve …………… gösteren ve ………….. güzel olandır.

10. Hacı Bektaşı Veli’nin eserinin adını yazarak, bu eserde hangi konular işlenmiştir kısaca yazınız?

11. Hacı Bektaşı Veli’ görüşlerini dört kapı, kırk makam prensibi ile açıklamaktadır, kısaca özetleyiniz.

12. Yesevilik düşüncesinin kurucusu kimdir? Eserinin adını yazınız.

13. Yesevilik düşüncesine göre erdemli olmak ne ile mümkündür? Açıklayınız.

14. Yesevilik düşüncesine göre sağlıklı bir toplum oluşturmanın ve sosyal dayanışmayı gerçekleştirmenin temel şartları nelerdir?

15. Mevlana’nın en önemli eserlerinin adlarını yazınız.

16. Mevlevilik düşüncesine göre insan, örnek insan nasıl olur?

17. Mevlevi dervişlerinin ney, kudum gibi çalgılar ve ilahiler eşliğinde kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayine ne denir?

18. Tasavvufi düşüncede kişinin iç dünyasına eğilerek kendisini yanlışa ve kötüye sevk eden kötü duygulardan arınması için şahsiyet terbiyesi yapması ve benliğini arındırmaya çalışmasına ne denir?

19. Kişinin işlemiş olduğu hata ve kusurlardan vazgeçmesi, bir daha onları işlemeyeceğine dair Allah’a söz vermesine ne denir?

20. Kişinin söz ve davranışlarında dürüst olması, verilen söze uymayı ve güzel olan davranışlar sergilemesine ne denir?

21. Peygamber Efendimizin yüce bir ahlak üzere olduğunu belirten ayetin anlamını yazınız.

22. “Tasavvuf, ibadete ısrarla devam etmek, Alllah’a yönelmek, dünyanın süs ve aldatıcılığından yüz çevirmek, halkın sevdiği ve rağbet ettiği mal, servet ve şöhrete ilgi duymamaktır” diyen yazarın ve eserin adını yazınız.

23. Mutasavvuf kime denir? Kısaca yazınız.

 

CEVAPLAR

1. Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Sünen-i Tirmizi, Sünen-i Ebu Davut, Sünen-i Nesei, Sünen-i İbni Mace.

2. İslam’ın ahlak esasları üzerine yoğunlaşan düşünceye tasavvufi düşünce denir. Tasavvufi düşünce, islam dininin temel ilkeleri doğrultusunda nefsi arındırır ve kötülüklerden uzak durmayı amaç ediniz.

3. Abdullah bin Mesud, Huzeyfe bin Yeman, Ebu’d-Derya, Ebu Musa Eş’ari.

4. Ahmet Yesevi, Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre, İbn Arabi.

5. Allah, hiçbir şeye ihtiyaç duymadan herşeyi “ol” emriyle yaratmıştır. Allah, tüm varlığın tek sahibi ve yöneticisidir.

6. Varlıklar bize Allah’ın iradesini, hikmetini ve hücünü işaret eder, hem de insana hizmet eder.

7. Ney sembolüyle anlatmaktadır. Ney, vatanı olan kamışlıktan koparıldığı için inlemektedir. Asıl vatanı cennettir.

8. Mevlana’ya göre insan, dünyada gurbettedir. Ölünce asıl vatanına kavuşacaktır. Bu yüzden Mevlana, ölüm gününe şebiarus (kavuşma günü) demektedir.

9. Şefkat, merhamet, ahlakı.

10. En önemli eseri Makalat’tır. Bu eserde İslam’ın itikat, ibadet ve ahlak konularını işlemiştir.

11. Dört kapı, kırk makam Hacı Bektaşı Veli’nin olgun insan olma ilkeleridir. Dört kapı, şeriat, tarikat, marifet ve hakikattır.

12. Kurucusu Hoca Ahmet Yesevi’dir. En önemli eseri Divan-ı Hikmet’tir.

13. Erdemli olmak isteyen kişi, kanaatkar olmalı, diğer insanları düşünmeli, faydasız şeylere vakit harcamamalı ve yalan söylememelidir.

14. Yoksullara yardım etmek, komşularla iyi geçinmek, rızkı helal yollardan temin etmek.

15. Mesnevi, Divan-ı Kebir.

16. Örnek insan olmak için insan, güzel ahlak sahibi ve gönül dünyası zengin biri olmalıdır.

17. Bu ayine sema denir.

18. Seyrüsuluk.

19. Tövbe.

20. Doğruluk.

21. “Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin”.

22. İbn Haldun – Mukaddime.

23. Tsavvufu benimseyerek onu yaşam biçimi haline getirmiş kişilere mutasavvuf denir.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir