12. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları 2012-2013


Duyuru:
Yeni müfredata göre “bazı okullarda” bu seneki Edebiyat ile Dil ve Anlatım kitapları yenilenmiş.Bu cevaplarla bu seneki kitap cevapları uyuşmuyor “olabilir”.Yeni kitap cevaplarını da buldukça sizlerle paylaşacağız.sayfa 4

1.sorunun cevabında : din anlayışı,kültür farklılıkları,dil ,coğrafi konum gibi temeller ortaya atıldı.

Etkinlik

Sezgicilik (Entüisyonizm), felsefi bir kavram olarak sezgiye akıl, zihin ve soyut düşünme karşısında hem öncelik, hem de üstünlük tanıyan felsefe akımıdır. Henri Bergson akımın kurucusudur, bu nedenle kimi zaman felsefe tarihinde Bergsonculuk olarak adlandırılması da sözkonusudur.

Sezgiciliğe göre bilginin, özellikle de felsefe bilgisinin kaynağı ve temeli sezgidir. Burada önemli olan sezgi kavramının içeriğidir. Felsefi anlamda sezgi, bir tür açılma, doğrudan doğruya keşfedilme ve dolaysız, aracısız birden bire kavranılma anlamında kullanılmaktadır. Buna göre, varlıkları bize oldukları gibi veren bilgi, sezgidir. Bergson’da bu kavram daha da özel bir anlamda gerçeği dolaysızca kavrama yetisi olarak belirtilmiş, algıların ve zihnin bir tür bireşiminden müteşekkil sayılmıştır. Bergson’da, kendi bilincine varmış içgüdüler sezgi olarak değerlendirilir ve bu kavram felsefenin merkezine oturtulur.[1]

Ortaçağ felsefesinde önemli isimlerden biri olan İmam Gazali’de, 19. yüzyıl felsefesinde ise hegelci aşırı sistematik ve soyut felsefelere karşı bir tepki olarak Henri bergson’un felsefesinde görülür. Gerçeklik sezgi ile bir kerede ve tam olarak kavranır, akla dayanan bilgi ise asla tam ve kesin olamaz düşüncesi bu felsefelerin ana tezidir. Böylece hem rasyonalizme hem de materyalizme bir karşı çıkış sözkonusu edilmektedir.

Hazırlık Soruları

1. islamiyetin gelişimi, kavimler göçü, göçebe hayattan vazgeçiş vs..

2.çağdaş bir devletin kurulması, ankaranın başkent olması,halkçılığın devlet programa girmesi, bilimsel ve laik anlayışa dayanan milli eğitimin öngörülmesi,kadının özgürlüğü gibi toplumun çehresini değiştiren oluşumlar sanat ve edebiyat çevrelerinde de derin etkiler yapar.

3. milli edebiyat dönemindeki eserlerin konuları Cumhuriyet döneminde devam etti.Atatürk ün kişiliği, ilkeleri anlatıldı.sevinçler acılar çoşkular işlendi.

biz derste bu şekilde cevapladık.

sayfa 5

*çağdaş uygarlık seviyesine yükselmek.

*Eskiyi tamamen yok ederek yeniye ulaşmak

*Anadoluya(halka) yönelmek

SAYFA 9

1:siyasi temel;tanzimat fermanı, sosyal temel; medreselerin yıkılmış olması,fikri temel;şairlerin şarkla garp arasında kalması
2.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında genel olarak Anadolu’ya yönelme görülür. Eserler Anadolu anlatılmış, aydınların Anadolu’yu tanımadıklarından bahsedilmiştir. Bu gibi şeylerle memleket anlayışı ortaya çıkmıştır.

3.Yenilikler: Gençlerin Anadolu’ya yönelmesi, sadece İstanbul’dan memleketin kurtulamayacağı işlenmiştir.

Anadolu’da Bir Gece: Anadolu’da ki sıkıntılar anlatılmıştır.

Tohum: Anadolu’ya yönelme işlenmiştir.

Aydınların halka yönelmesi ile birlikte kurtuluşun sadece İstanbul’dan olamayacağı anlaşılmıştır. Anadolu çoğu zaman yöneticiler ve aydınlar tarafından bir zahire ve asker deposu olarak görülmüş, gerekli hizmet devlet tarafından verilmemiştir. Yani Osmanlı’nın Anadolu’yu göz ardı etmesi aydınları Anadolu’ya dönük eserler vermeye itmiştir.

4.Cumhuriyetten önceki dönemlerde Anadolu çoğunlukla eserlere yansıtılmamıştır. Hikaye ve tiyatrolarda anlatılan olayların çoğu İstanbul’da geçmektedir. Cumhuriyetten önceki dönemler de anlatılacak olay yazar tarafından seçilir yazar olayı kurgular öyle anlatırdı. Yani yazılarda çoğunlukla sanat yapma amacı vardı. Cumhuriyetten sonraki dönemlerde ise sanat kaygısı güdülmeksizin doğrudan anlatım kullanılmıştır. Hayat olduğu gibi okuyucuya aktarılmıştır. (Türk Edebiyatında Anadolu ilk kez Çalıkuşu romanında anlatılmıştır.)

5.Genel olarak düşündüğümüzde insan topluluklarını millet yapan değerler:

– Ortak bir vatan

– Ortak bir dil

– Kültür ve Tarih birliği

– Ortak örf-adet

– Din, Ahlak

6.a) batı düşüncesinden etkilenilmiştir.Mesala bu tohum metnindede makineleşmekten bahsedilmiştir.ama ruh olmadan bir şey olamaz

b)varoluşculuk akımının etkisi vardır.Fakat manevi değerleri anlatan mistisizm akımının etkiside vardır.Çünkü batıdaki varoluşculuk akımı maneviyata karşıdır.Herşeyde önce insanın kendi özünü oluşturması gerektiğini savurunur varoluşculuk.

6.SORU=B SIKKI

VAROLUŞÇULUK AKIMININ ETKİSİ VARDIR.FAKAT MANEVİ DERĞERLERİ ANLATAN MİSTİSİZM AKIMININ ETKİSİDE VARDIR.ÇÜNKÜ BATIDAKİ VAROLUŞÇULUK AKUMU MANEVİYATA KARSIDIR.HERŞEYDEN ÖNCE İNSANIN KENDİ ÖZÜNÜ OLUŞTURMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUR VAROLUŞÇULUK.
SAYFA 10

Etkinlik : Dil; sade ve akıcıdır.zevk anlayışı;özentilikten kurtulmuş bir şekildedir.
SAYFA 11

“Dilekçe ve Karşılaştırma” metinleriyle ilgilki olan bu sorularla ilgili olarak:

evet, birey kavramı ön plana çıkmıştır.

Evet ilişki kurulabilir, cumhuriyet ilkesinin sonucu olan kanun karşısındaki eşitlik, laik düşünce kişilerin duygu ve düşüncelerini rahatlıkla dile getirmesine yol açmıştır denilebilir.

Karşılaştırma metninde psikoloji ve psikiyatri bilimlerinden söz edilebilir.

varoluşculuk düşünce akımının etkisiyle ele alınabilir; çünkü kişinin varlığının farkına varması, birey olduğunu hissetmesi yani padişahın ya da başka bir şeyin kulu olmadığının farkına varması.

—————-

SAYFA 13

ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

1.SORU

D

D

D

2.SORU : VAROLUŞÇULUK(BOŞLUK)

3.SORU : E SIKKI

4.SORU =B SSIKKI

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

1.SORU

Y

Y

D

2.SORU=PSİKOLOJİK(1.BOŞLUK)

PSİKİYATRİFK(2ÇBOŞLUK)

BATI(3.BOŞLUK)

EKONOMİK(4.BOLUK)
3.SORU=A SIKKI

4.SORU=ŞİİRDE HECE KULLANILMIS,DİL SADELEŞMİŞ,KONULARDA ANADOLU İŞLENMİŞ,ANADOLUYA YÖNELME BASLAMISTIR.ÇAĞDAŞLASMA İÇİN NELER YAPILMASI GEREKTİĞİNDEN BAHSEDİLMİŞ,KONU OLARAK VE EESERLERDE ATATÜRK ‘ÜN İLKELERİ BİR YOL OLARAK GÖRÜLMÜŞTÜR.

sayfa 13

8.metin soruları ve anlama-yorumlama

9. ulusçu,demokratik,özgürlükçü ve çoğulcu.Temel Amaç;dengeli,huzurlu,refah içinde toplum oluşması

10.

a)din ve devlet işlerinin ayrılması.parçaya göre herkes dinini seçmekte,yerine getirmekte özgürdür.din işleri devlete karıştırılmamalı ibadeti siyasi sembol olarak düşünülmemeli.kişinin allahla arasında olandır.

b)din ve vicdn özgürlüğü var.din ve devlet işleri birbirinden ayrılır.

c)din konusunda herkesi özgür bırakıor.kimseye zorla din seçtirmior.bizim dinimiz yüce bir din olduğunu ve akla mantığa uyduğu

Sayfa 14

NURULLAH ATAÇ’ın EDEBİ KİŞİLİĞİ

Dilde sadeleştirme ve özleştirme hareketinin savunucularındandır. Türkçe’deki yabancı kelimeleri kullanmamış, dille düşünce arasında dolaysız bir ilişki olduğunu, somut düşünme geleneğinin doğabilmesi için kavramların saydam, hangi kökten geldiklerinin anlaşılır olması gerektiğini vurgulamıştır. Bu yol da, Ataç’a göre, Latince, Grekçe, Farsça, Arapça gibi yabancı dillerin eğitimini zorunlu kılmak başarılamayacağına göre, bunlardan alınan kelimelerin Türkçe’leştirilmesinden geçer.

Türk edebiyatında izlenimci eleştirinin ilk örneklerini verdi. Akşam’da tiyatro eleştirmenliği, Hakimiyeti Milliye, Ulus, Milliyet, Tan, Posta, Cumhuriyet, Son Havadis, Dünya gazetelerinde eleştiri yazıları çıktı. Denemeleri Türk Dili, Varlık, Yedigün, Ülkü, Seçilmiş Hikayeler dergilerindedir.

Motif kelimesinin anlamları (sayfa14)

1 . Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri:

“Halı motifi. Danteldeki motifler.”

2 . edebiyat Bir eserde sık sık tekrarlanan süsleyici öge.

3 . müzik Bestenin bir parçasına çeşitli yönlerden birlik sağlayan belirleyici küçük birim:

“Melodi motifi.”- .

Sayfa 16

Hazırlık Çalışması

1.tarihi belge ansiklopedik bilgilerden yararlanılır

2.okuyucuyu bilgilendirmek amaçtır.

3.3 şekilde kullanılır edebiyatta anlamı anafikirdir

4.özgürlük anlamında herkes dinini seçmkte özgürdür.

sayfa 16-20 karısık

İNCELEME

1-batıya doğru adlı metin batı ve doğu medeniyeti hakkında yazarın görüşlerini okurlara iletmek amacıyla yazılmıştır.

2-doğu-batı-doğulu-batılı-batı acunu(dünyası)-doğu doğudur batı da batı.

motifler-doğu ve batı dır.

b-bu motifler bir araya geldiğinde metinin temel düşüncesini oluştururlar.

c-motiflerin,metnin temel düşüncesini meydana getirmöek için bir plan dahilinde bir araya getirilmişlerdir.örnek cümle-doğu doğudur,batıda batı-biz de bir doğululuk,batılılardan bir başkalık var.

3-giriş:doğululk ve batılılık ne dir?

gelişme-batı medeniyeti ve kökenleri

sonuç:batılı olunmalıdır.

4:bu metinde ele alınan Batı ve batı medeniyeti,batılılaşma günümüzün öğretici metinlerinde işlenmektedir.çünkü tazminattan beri yüzünü batıya dönen türkiye hala batı medeniyetini örneek almaya devam etmektedir.bugün AB ye katılmak için aday ülke olması,metindeki temanın canlılığının işaretidir.

5:metinin teması-batılılaşmak

sosyal hayat unsurları-batı kültür ve medeniyetinin örnek alınması ve buna göre şekillenen sosyal hayat.

çıkarlarımız.cumhuriyet döneminde benimsenen ve yapılan ink.larla birlikte çağdaşlaşmak amacıyla batı kültür ve medeniyeti örnek alınmış fakat yanlış batılılaşma tanzimat döneminde de olduğu gibi o dönmn yazarlarınca eleştirilmiştir.

6:metinde yazıldığı dönemin ssosyal ve siyasi akımı olan batılılaşma etrafında kaleme alınmıştır.

7.tablo

açık-aşık anlatıma sahiptir

duru-gerekssiz sözcükler kullanılmamıştr.

akıcı-söyleyiş olarak akıcılık vaardır

tutarlı-savunulan görüşler baştan sona tutarlıdır.

süslü sanatlı-sade ve sanatsız bir anlatımı vardır.

objektif-yazarın görüşlerini yansıttığı için subjektiftir.

1.etkinlik

1.gurp

doğululuk-batılılık-batı,yunan,latin uygarlığı-erdem-gelenek

2.grup

doğu-batı-orta çağ-yenileşme çağı-masal

3.grup

bir kurt düştü içimize-bizim elimiz,kemiğimiz başka mı?

8.soru

yazarın kelime tercihine dikkat edildiğinde yaşayan canlı sade bir dil türkçenin olduğu dikkat çekmektedir.çünkü cumhuriyet dönmde sade bir türkçee ile insanın her halini ifade etmesi amaçlanmıştır.

9.tablo

pastoral:———–

epik:—————

lirik:batıya gidiyoruz,gideceğiz.

mizahi:gidiyoruz batıya doğru.birkez çıkmışız yola kimse durduramaz artık.

duygusal:bizim etimizz kemiğimiz başka mı?

öğretici:metinn taamam mı na yakını öğretici anlatıma sahiptr.

10.etkinlik

batıya doğru metin yapı tema dil ve anlatım bakımından deneme geleneğine sahiptir.

Sayfa 17

1-doğu-batı kıyaslaması yapmak, batıyı üstün kılan değerleri göstermek için yazılmış.

2-a)doğu,batı,değer,düşünme,bilgi,biz

b)anafikri ortaya koyma görevi üstlenmiştir.

c)kıyaslama

3-

Giriş:Batı başkadır, Doğu başka.

Gelişmeoğulu olmayı üstünlük sayardık ama öyle değilmiş.Şimdi doğulu olmayı eksiklik sayıyoruz.Batılı olmaya çalışıyoruz ama olamıyoruz.Yanlışımız sadece bugünkü batıyı öğrenmeye çalışmamızdır.Batının dayandığı temelleri öğrenmememizdir.

sonuç:Batılı olmak istiyorsak sadece bugünkü batıyı değil onun temellerini ve geçirdiği aşamaları da öğrenmeliyiz ve yaşamalıyız.

4) ele alınıyor çünkü batılılaşma devam ediyor.

5)Metnin teması:Batılı olmak bugünkü batıyı anlamakla olmaz.

Cumhuriyet dönemine….:Toplumsal hayatta devrimlerle meydana gelen değişiklikler

Çıkarımlar:Şekil olarak batılı olmakla iş bitmiyor, kafa yapısıyla da batılı olmak gerekir.

6)Batılıcılık

7.

a)açık

duru değil kelime tekrarları var

tekrarlar var akıcı ama akıcı diyebiliriz.

tutarlı.

sade bir dil

öznel bir bakış açısı

b)yazarın herhangi bir konuda duygu ve düşüncelerini açık,akıcı, duru ve tutarlı bir şekilde ispatlama kaygısı gütmeden, öznel yargılarla anlattığı yazı türüne deneme denir.

8)Dilimizdeki arapça ve farsça kelimelerin atılması, dilin sadeleşmesi ve bazı kelimelerin yerleşmesi bakımından yazar zorlama bir dil tercih etmiştir.örneğin acun,kanı,erek,dörütmen,büğünkü

Sayfa 18

4)Günümüz eserlerinde batıya yönelme devam ediyor.

5)Metnin teması:Batılılaşma

Cumhuriyet dönemine ait sosyal hayat unsurları : Batının örnek alınması gerektiği ve buna göre hareket etmemiz gerekir.

Çıkarımlarımız: Batıyı anlamak için batının gereklerini bilmemiz gerekir.Batının bilim dallarındaki yeniliklerini almamız gerekir.

Sayfa 19

6)(sosyal-siyasi) batılılaşma akımı etrafında ele alınmıştır.

7)Açıktır.

durudur.

akıcıdır.

tutarlıdır.

süslü(sanatlı)değildir.

Objektif değildir.Subjektifdir.

Sayfa 20

1. paragraf:öğretici

2.paragraf:mizahi

3.paragraf:duygusal

diğer paragraflar öğretici

öğretici anlatım türü ağır basmaktadır.

nesir geleneğine(deneme) aittir.

12-işlemezdi.Çünkü yazar öznel bir bakış açısıyla temayı ele almıştır.Bir başka yazar batının doğuyu örnek alması gerektiğini savunabilirdi.

Batının teknik olarak gelişmesine rağmen bazı değerlerini kaybettiğini, bu değerler bakımından bize özendiğini dile getirebilirdi.örneğin aile kavramının batıda yokolduğunu,batılıların rahat yaşama uğruna çocuk yapmak istemediklerini, bu yüzden avrupa nüfusunun hızla azaldığını dile getirebilirlerdi.

sayfa 23

soru 1

1)nizam-ı cedit ordusu kurldu.

2)giderleri karşılamak için nizam-ı cedit hazinesi kurldu.

3)tersane ıslah edildi.

4)avrupanınönemli merkezlerinde sürekli eliçlikler açıldı.

5)resmi devlet matbaası kurldu.

6)fransızca devletin ilk resmi yabancı dili olarak kabul edildi.

7)merkeze bağlı eyaletler yeniden düzenlendi.

(bu yenilikler askeri,mali,kültürel alnları kapsamaktadır.)

soru 2

yazmamışm….

soru 3

yapılan yenilikler toplum haytını kapsar.yapılan yenilikler bir şekilde halkı etkilemiştir.fermanın içerdiği yenilikler halkın karşılaştığı sorunlara çözüm yolu getirmiştir.

soru 4

osmanlınn aydınları istemekteydi.çünkü osmanlı devletinin batılı devletlerin gerisinde kaldıklarını düşünüyorlardı.

soru 5

birçok yenilk yaplımış. bu yenilklerin yapılması zamn almıştır.halk bu yeniliklere karşı çıkmşıtır.edebiyt alnnda yapıln yenilkleri halkın içine sinmedği için geç olmuştur.

sayfa 24

soru1.

ikiside öğretici metinlerdir.bilgi vermek amaçtır.

soru2.

söylenebilir.çünkü sürekli tekrarlanan söz tekrarları var.

soru3.

iki metinde de harp den bahsediyor. batılılaşmayı yansıtıyor.

soru4.

terimler:roman,mübalağa,edebiyat,tenkit(eleştiri), makale,müellif(yazar),şiir

kavramlar:edebiyat ı cedide, edebiyat tarihi

günlük hayata ait kelime ve kelime grupları:tesadüf etmek,ilham almak,ecnebi

soru5.

bir metinde anlaşılması güç kelimeler varsa anlatımı kapalı kılar.metinde yabancı sözcükler olduğu için anlatımında ağırlık var.metin için ağır bir dil kullanılmış.ama dönemde yaşayanlara göre bu dil sade görülebilir.

soru6.

öğretici

soru7.

makale geleneğinin devamıdır.(öğretici metin geleneği de olabilir arkadaşlar ama öğretmen bize bunu da söylemişti)

soru8.

yazar kendi hayatından esinlenerek bu eseri yazmıştır.yazar etkilendikleri olayları eserlerine yansıtabiliyor. Peyami Safa bazı eserlerinde de hastalığından (kemik hastalığı) izler yansıtmış.
sayfa 25.

soru1 )

okuyanın gözünde canlanması için betimlemelere yer verir, resimlerle de görülmesi gerektiğini düşündüğüm yerleri okuyucuya gösterirdim.

soru2 )

a)kelimeler:nehir,tuna,köprü,Fırat

kelime grupları:Galata köprüsü,Carablus Köprüsü

cümleler:Fırat’ı Carablus’da görmeli

b)motifler anlatımı güçlendiriyor.konuyu pekiştirmek için kullanıyor.

soru3)

(sırasıyla) 2-1-4-6-5-3 diye baştan aşağıya yazın arkadaşlar

soru4)

eserlerde halka yönelme, memleket sıkıntısını anlatması Cumhuriyet döneminde başlamıştır.Cumhuriyet döneminin özelliği memleket ve insanlar hakkında bilgi vermesidir.bunu da eserlerinde görüyoruz.

soru5)

arkadaşlar bu sorunun cevap ı isteğe bağlıdır herkes kendisine göre cevap verdi sınıfımızda.

soru6)

milli edebiyat döneminde anadolu coğrafyasını anlatan eserlere rastlanır.biz burdan yola çıkarak akımın milliyetcilik akımı olduğu kanısına vardık.

soru7)

gereksiz tekrarlar yok.metin açık ,duru, akıcı,anlaşılabilirdir.

soru8)

istasyon:terim

her nehrin kemali zevalindedir:cümle

demir yolu:terim

hoş geldin:günlük hayatta kullanılan cümle

tünel:terim

göz adesesi:kavram

bin kilometre:terim

balkanlar:kavram

bayrak:kavram

tuna illeri:kavram

tezgahın böğründeki demir bir mekik:günlük hayatta kullanılan cümle

hendese:terim

haliç:kavram

soru9.halk diline yakınlaşma.yazar halkın kullandığı kelimeleri metinde kullanmış.

soru10)

betimleyici ve öğretici anlatım türleri.

soru11)

gezi yazısı geleneğininn devamı.

soru12)

-bir yazardır

-edebiyat ve şiir aşığıdır

-aynı zamanda bir edebiyat tarihçisi

-sanatlı bir üslübu vardır

-renkli bir anlatımı vardır

-iyi bir gözlemcidir.

Sayfa 36

TABLO

cumhuriyet dön. öğr. metinleri – – önceki dön. ait öğr. metinler

Benzerlikler

* Bilgi vermek amaçlı olmaları, öğretmeye ve düsündürmeye yönelik olmalarıdır.

Farklılıklar

Kelime

türkçe kelimeler Fransızca,arapça,farsça kelimeler

kullanılmıştır . kullanılmıştır.

Kelime grupları

Halk söyleyişlerine ait anlaşılmayan,ağır,arapça,farsça

kelime gruplarıdır. tamlamalar.

DiL kuralları

Türkçe dilinin kurallarıdır. arapça,farsça,türkçe kuralları.
Sayfa 35

Cumhuriyet dönemi öğretici metinleri tablosu

Yapı: Düz yazı

Tema: milli konular, batılılaşma,anadolu’ya yönelme

Dil ve anlatım: dili sade, halkın anlayabilecegi bir dil kullanılmıştır,duru,yalın,açık,süssüz

Sayfa 36

Tablo

cumhuriyet dön öğr metinleri – – önceki dönemlere ait öğretici metinler

Benzerlikler

* Bilgi vermek amaçlı olmaları öğretmeye ve düsündürmeye yönelik olmalarıdır

Farklılıklar

Kelime

türkçe kelimeler Fransızcaarapçafarsça kelimeler

kullanılmıştır kullanılmıştır

Kelime grupları

Halk söyleyişlerine ait anlaşılmayanağırarapçafarsç a

kelime gruplarıdır tamlamalar

DiL kuralları

Türkçe dilinin kurallarıdır arapçafarsçatürkçe kuralları

Sayfa 37-38-39-40 değerlendirmelerin cevapları

1.Doğru yanlış

-D

-D

-D

2.Boşluk doldurma

1-Deneme denir

2-Gezi yazısı türünün

3.Eserler

Nurullah Ataç:Günlerin getirdiği

Falih Rıfkı Atay:Gezerek Gördüklerim

Peyami Safa:Eğitim-Gençlik-Üniversite

Ahmet Hamdi Tanpınar:Edebiyat üzerine makaleler

İsmail. Habib Sevük:Tuna’dan Batı’ya

4.E ŞIKKI

ıı. ünite ölçme ver değerlendirme

1.Doğru yanlış

-D

-Y

-D

2.BOŞLUK DOLDURMA

1-Fıkra denir

2-kanıtlamaya çalıştığı

3.tanımlarla kavramları eşleştirme

Bir milletin kendine özgü düşünüş ve yaşayış biçimi =Milli Kimlik

Metni meydana getiren anlam birliklerini =Motif

4. D ŞIKKI

5. C ŞIKKI

6. E ŞIKKI

7. B ŞIKKI

8. E ŞIKKI

9. B ŞIKKI

Sayfa 42

saf şiir in sadece öz demek oldugunu biliyorum baska yok

3: görüşler…1:: şiir yazarken kelimelirn serbest seçilişi fakat uslupa uygun olmasını

2:şiirin ana rengine ulaşılmasını

3: şiirin tam şeklini yakalamya çalıştıgını

4: şiirin okuyanıda etkilemesini şiiride anlamlı kılmasını….

1 metin: 1 soru:ölçü:7 li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

denizlerin :::

derin ler redif aksız redif

bucaksız

yapraksız

takvim

resim vim ler tam kafiye iz ler tam kafiye

deniz

düşüncesiz

boşlukta :::ta lar tam kafiye k lar yarım kafiye emi ler tunç kafiye

nokta

gemi

alemi

deryalarda

rüyalarda ::alarda redif eldi redif

çeldi

geldi

kendimden :imden redif andım tunç kafiye

resimden

sandım

tıkandım

yosun

tutsun un lar tam kafiye sam lar zengin kafiye

tasam

bulmazsam

dedim

dedim : dedimler redif ze tam kafiye

geze

denize

oldu

doldu :: oldu tunç kafiye em ler tam kafiye

meltem

perdem

kagıtlar :: ar lar tam kafiye luk lar zengin kafiye

var

yolculuk

soluk

betbeniz ::izler ve ün ler tam kafiye

kalbimiz

küskün

gün

dizilmiş

silmiş

sinsi : ilmişler redif si ler tam kafiye

hepsi

hafifler

der :: er ler tam kadarlar redif

kadar

kadar

dirilir

serpilir ::: ilir redif bi tam

gibi

kalbi
döşemenin

didişmenin :: menin redif an tam

an

insan

karmakarışık

artık :: tık lar zengin araktan redif

taraktan

aglayaraktan
geri

mahşeri :eri ler zengin en ler tam

içinden

ben

anam

hatıram : : am lar tam erde redif

serde

gerilerde

yangından

ardından : ından redif ün ler tam kafiye

süzgün

gönlün

hafiflettim

ettim :: ettim ler tunç kafiye

2: şiire ritm kazanmıştır.kolaylık saglamaktadır.

3: azgın sonsuz bir deniz: kişileştirme

bir kuş gibi hafifler :teşbih

dilsiz duran ne kadar eşya varsa dirilir:kişileştirme

4: mecaz anlam kazandırmıştır.duygularını farklı duyularla aktarmayı denemiştir. ve kalp aglayarak çekilir geri geri derken kişileştirme yapmıştır.insan derse bir degişiklik olmas sadece söz sanatına yer verilmes

5:dil: sadedir

ölçü:hece ölçüsüdür

ritm kafiye asinoslarla uyum saglanmıştır.

serbest yaılmıştır.

6:ölümün bi yok oluş degil tam tersine bir mutluluk oluşunu dile getiriyor…tek kelimeyle teması ölüm

7: onuda siz ifade edinn

sayfa 46

2 metin.1 soru: kafiyesi

çocuklugum

bahçeler == çocuklugum redif ler redif ce lerde yarım kafiye

geceler

çocuklugum

çocuklugum

memleket == çocuklugum redif et ler tam kafiye

hasret

çocuklugum

çocuklugum

kardeşim ==çocuklugum radif im ler redif eş ler tam kafiye

eşim

çocuklugum

çocuklugum

unutulmuş ==çocuklugum redif muş lar redif l ler yarım kafiye dir.

solmuş

çocuklugum

aliterasyon::ç,k,l

söyleyiş tarzı:içten ve samimidir.

ritm:ses ve kelime tekrarlarıyla saglanmıştır.

2:çocuklugum ::insanın çocuklugunu yaşadıgı geçmişi ona olan özlemini uyandırır.şiirede katkısı çocukluguna duydugu özlemi daha kolay şekilde anlatmış.

3:çoçuklugum-çocuklugum==tekrir

gözümde tüten memleket==teşbih

4: ölçü:8li hece ölçüsü

ritm:kafiye,redif

aliterasyon ve asenonalarla saglanmıştır.

nazım birimi:dörtlüktür

5:tema:çocukluga duyulan özlem

6:şiirdeki duygularınızıda siz açıklayınız artık…ama benze uygulan ritm ve tekrarla çocukluguna duydugu özlemi kolaylıkla aktarmış…

7: a: hepsinde tema bakımından farklılık gösterir.

ahenk unsurları:benzerdir..o beldede:sevgiliyle birlikte olacagı bir yer aramakta annabel lee de: aşkını anlatmakta çocuklugumdada:çocukluguna duydugu özlemi anlatmakta

b.kendi yorumlarınızı yazın…

8: türk şiirinde: saf şiir.

dünya şiirinde mistik şiir

11:ziya osman saba vasfi mahir kocatürk cevdet kudret solok kenan hulisi koray yaşar nebi nayır sabri esat siyavuşgil

sayfa 49

2soru:

okunuşa ahenk kazanmasını saglarç

3 soru: dante gibi ortasındayız ömrün: teşbih

delıkanlı çagımızdaki cevher: istiare

gözünün yaşına bakmadan gider: deyim alınmış

bunlarda şiire zenginlik katar.

4: 11 li hece ölçüsü

ritm: kafiye redif aliterasyon la saglanmış..bence kurulamaz.şair o anki duygusuyla yazmıştır şiiri.

5:tema:ölüm diger iki şiirdede ölüm bahsedilmektedir.şiirlerde genel olarak aşk ölüm ayrılık konuları işlenmektedir.bu şiirlerdede agırlık basmaktadır.

6:yaş otuz beş : zamanın insanı nasıl degiştirdigini ikincisindede zamanında farkedemedgini zamanın nasıl geçtigini çelişkiyle anlatmaktadır.

Sayfa 49

1)11 li hece ölçüsü tam uyak ahenk unsurlarıdır

3) BİRİNCİ BENT

1.mısrada teşbihi beliğ 2.mısrada telmih istiare(dante sözcugu)

3.mısra istiare (cevher söz.)

İKİNCİ BENT

1. 2. 3.mısralarda istifham tecahüli arif

4. 5.mısralarda tezat teshıs

ÜÇÜNÇÜ BENT

güler yüzlü adam ben kelimelerinde tenasüp 3. mısrada istifham 4.mısra tecahulu arif

DÖRDÜNCÜ BENT

1.MISRA TESBIHI BELİĞ ilk askımız kelımesınde

BESİNÇİ BENT

ilk 3 mısrada tecahulu arıf 3 mısra tezat 5.mısra tecahulu arıf

ALTINCI BENT

1.MISRADA TENASÜP

3 4 5.mısrada tecahulu arif 5. mısradabahce kelımesı istıare

YEDİNÇİ BENT

4.MISRA SALTANAT Kelımesınde istiare 5.mısrada benzetme

TEMASI OLUM KARSISINDA DUYULAN HUZURSUZLUK

sayfa 44

3 soru.

hasreti denizlerin.teşhiş sanatı

ve eşyamız ne küskün.teşhis sanatı

odama nasıl doldu birdenbire bu meltem.tecahüli-arif sanat

Sayfa 52

soru 9: cumhuriyet dönemi saf şiir geleneği

Sayfa 53

bendedir şiiri

11li hece ölçüsü çapraz uyak düzeni

Sayfa 55

6. soru: öz şiir anlayışında temel olarak insan alınır. bu farklı ülkelerdeki şiirlerde bile aynı temalar işlendiğinden, işlenen konular evrenseldir.

Sayfa 56:

1. soru doğru yanlışlar

D-Y-D-D-D

2. soru: sembolizm akımı

3. soru: cahit sıtkı tarancı

4. soru:

hece ölçüsüyle yazılmış

düz kafiye düzeni ve tam uyak

hayali bir alem

yerli ve mahalli unsurlara yeR verilir

Sayfa 50

otuz yaş adlı şiirin hemen altındaki sorunun cevabı::her iki şiirde de ölüm teması vardır.insanları etkileyebilir çünkü evrensel bir konudur.

soru 8::valla yazmamışım

soru9::öz şiir geleneğine bağlıdır.

soru 12::saf şiirinin öncülerindendir ve müzikaliteye önem verir.
Sayfa 52

1.SORU::ARKADAŞLAR BURDA TEK TEK KAFİYELERİ SORUYO AÇIKVE NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜLMEKTE ZATEN.

2.SORU::HOYRATTIR BU AKŞAMÜSTÜLER DAİMA——BENZETME VARDIR

DALGA DALGA HÜCUM EDİP PİŞMANLIKLAR——TEŞHİS

YOLUNU GÖZLÜYOR LAMBA VE MERDİVEN————-TEŞHİS

NE İSTERSİN BENDEN AKŞAM SAATİNDE ———–İSTİHDAM SANATI VARDIR

EY SEN ———-NİDA SANATI

sayfa 67-68-69
1)aliterasyon(t,l,z),azonans(l harfi),kafiye düzeni abab

2)bilmiyorum

3)11li hece ölçüsü

4)kayan yıldız gibi gecedeki izden istiare var.başka not almamışım

6)halay çeken kızlar 4er dizelik 3 birim,koşma dörder dizelik 6 birim

7)halay

9)bunu yazmamşım.motif olarak kullanılmıştır denilebilir.

10)ritim ve müzikalite baglantısı vardır.bu da halay esnasında müziğin yansıtılması şeklinde verilmiştir.

11)benzerlik:hece ölçüsü

farklılık:

halay çeken kızlar tema:milli kültür unsuru olan halay

koşmatema:didaktik ve evrensel

halay ç. k yapı:dörder dizelik 3 birim

koşma yapı: 4er dizelik6 birim

halayç.k. dilveanlatım:konuşma dili imge ve motifler

koşma dilveanlatım:konuşma dili
12)milli edebiyat zevkini devam ettiren gelenek

13)milli değerlere önem vermesi.devrin eğitim alalnında bulunmuş olması.milli kültürü taşıyan bir yazar.
sayfa 73

soru1::ölçü redif kafiye ahenk unsurları bakımından zayıftır.

soru2:::imgelere yer verilmemiştir.

soru3:::mısralar birbiriyle ilişkilidir çünkü temanın bir bütün olması için bu gereklidir.

sayfa 74

soru 4:::kapalı çarşı şiirinde gerçek anlam vardır.diğer yani sanatkarın ölümü adlı şiirde mecaz anlam vardır.nedeni ise etkilendikleri akımdır

soru5:::mümkündür!!!nedeni garip akımda oluşu orhan veli’nin şiirlerinde sıradan insanlara yer vermesi

soru6:::konuşma dilini kullanmıştır.sanat,kafiye yoktur.

soru7:::bent şeklinde ve 1birimlik yapıya sahiptir.hiçbir şekilde ahenk unsurları yoktur.

soru8:::teması___kapalı çarşıyı anlatmakta ordaki dükkanları.diğer temalarla farkı ise -kişisel olması yani kendi fikirlerini ortaya koyması diğer şiirlerde evrensellik vardır.

soru9:::sanat eseri insana özgüdür.bir gerçekçilik vardır.buda kapalı çarşı adlı şiirde vardır.

soru 10:::haltan sıradan insanlar.somut bir gerçekçilik vardır.

soru 11:::dost orman adlı şiirle kapalı çarşı adlı şiir mecaz anlamda dır,,,yanlızlık şiiri gerçek anlamdadır ((bunlar anlam bakımından soruda da bu sorulmuş zaten)))

sayfa75

soru 12:::bilinçaltını ve rüyayı ,somnut bir gerçekçilikle verilmekte.akıl ön plana çıkmaktadır

soru13:::günlük konuşma diline yakın bir dil getirmiş şiire ve haltan sıradan insanlara yer verilmiştir.

sayfa76

soru 1::.yapı bakımından her biri farklı uzunluklarla yazılmıştır

temaları:::ben orhan veli adlı şiirin temesı kendisini yani orhan veliyi anlatmakta

istanbul türküsünde tema—-aşk

alaturka adlı şiirde tema—aşk

dilek adlı şiirde istek var

yolcu ile arabacıda ise tema:::özlem var köyüne karşı

dil ve anlatım açısından sadece yolcu ve arabacı adlı şiir farklıdır konuşma çizgilerine yer verinmiştir..

soru2:::halka hitap etmekte ve devamlı didşen(kavga eden)insanlara rastlamak mümkündür.

sayfa77

———–y————–

———-d—————

————–d————

başlıklar

_____oktay rıfat_____melih cevdet________sürrealizm___
çoktan seçmali ise____c___

soru 4:::redif kafiye yoktur garip akımana göre.sıradan halktan insanlara yer verilmiştir şirlerinde
“Konu Düzenlenmişdir , Kitapdaki tüm soruların cevapları burada doğru bir şekilde verilmişdir.

Sayfa 81

Hazirlik

1)bu sözle sanat eserinde sanatcinin üslubunun önemi vurgulanmistir.bu sanatcinin hangi sanat dalinda olursa olsun,sanatcinin estetik yönünün kuvvetli olmasi gerektiginin ifade etmektedir.

2)bu sözle dergilerin sanat,edebyat,düsünce konularinin özgürce konusuldugu,yayinlandigi birer yer oldugunu ifade etmektedir.

sayfa 84)

Sayfa 84

2)edebiyati gelistirmk için ve sanatcilar avrupada yasadigi için oranin özelliklerini alarak bunu kabul görmüslerdir.

4)bireysel konular islenmistir.sanat için sanat anlayisini savunurlar.

5)a-tanzimat dönmeinde toplumsal konular islenmistir.

b-serveti fünuda sanat için sanat yapmislardir

6)padisahin baskilarindan dolayi ele alinmamistir.

anlama yorumlama

1)serveti fünunda sansür vardir.tanzimatta ise devletin yenileme hareketi vardir.

ölçme degerlendirme

1)d,d,y.

2)serveti fünun dergisi,edebiyati cedide.

3)d

HAZIRLIK

2- Bir dönemde farklı şiir anlayışlarının ortaya çıkması dönemin toplumsal ve kültürel yapısında değişiklik ve yeniliklerin olduğunu göstermektedir.Toplumsal, siyasi ve ekonomik açıdan toplumdaki değişmeler, şiiri de etkiler.

İNCELEME

1. Metin

1- Heraklit’in suları şiirindeki ahenk unsurları daha önceki dönemlere ait şiirlerden farklıdır. Çünkü bu şiirdeki ahenk unsurları serbest nazmın imkanları kullanılarak sağlanmıştır.Türkçe cümle yapısına uymayan dizeler ve şairin dili kullanış tarzını tamamen farklıdır.

2- Heraklit’in Suları şiirin serbest ölçüyle yazılmıştır.Şair ölçü konusunda serbest bir tutum takınmıştır.

3-

* Tanpınar’ın şiirinde çok fazla imge kullanılmıştır.Şiirin son dizelerinde bir imge yer almaktadır.

* Söyleyiş açısından üç şiirde kendine has özellikler barındırmaktadır.

* Nazım Hikmet’in şiiri, filozof Heraklit’in ”Her şey akar.” Fikrini, şiirde kullanmıştır.Yani şairin temel aldığı düşünce felsefesidir.

* Behçet Necatigil’in şiiri, imge ve söyleyiş açısından daha işlenmiş bir şiirdir.

4- Heraklit’in Suları şiirinin yapısını oluşturan birimler birbirleriyle ahenkli bir ilişki içindedir.Şiir serbest nazımla, dize nazım birimiyle, serbest ölçü kullanılarak yazılmıştır.

5- Heraklit’in Suları şiirinin teması ”zamanın akışı”dır.Sanat eserinin temel konusundan hareketle tema, zamanın sürekli akışıyla her şeyin değiştiğini göstermektedir.

1.ETKİNLİK

BİRİNCİ GRUP:

Heraklit’in Suları şiirinin temasıyla ile dil ve söyleyiş özellikleri arasında bir ilişki vardır.Şair, zamanın akışını anlatabilmek için dil ve söyleyişi düzenlemiştir.

İKİNCİ GRUP:Şair, bireysel duyuş ve düşünüşünü ifade ederken feldefi kaynakların yanında bireysel duygu ve düşüncelerinden de yararlanmıştır.

6- Heraklit’in Suları şiirinin temasının edebi gelenek içinde daha öncede karşımıza çıkar.Çünkü zaman ve zamana insanın hükmedemeyişi insanlık için büyük bir sorundur. Şair bu sorunu, modern Türk şiirinin imkanlarını da kullanarak çözmeye çalışmıştır.

7- Şiir, Heraklit’in düşüncelerinin modern bir şiir formuna sokulmuş halidir. Şiirin temelinde bu düşünce vardır.

8- Heraklit’in Suları şiiri, zamanın akıcılığını , şiirsel bir dille ifadesidir.

88 ile 101 ARASI CEVAPLAR

2. Şiirde yenilik sözü, şiirin tema, yapı, ses,ahenk,dil ve anlatım özelliklerinden birinde veya birkaçında yapılacak yenilik anlamını barındırır. Bu yenilik ise, gelenekten az veya çok kopuşu, uzaklaşmayı gösterir.

Bugüne kadar okuduğunuz şiirlerden yola çıkarak şiirin unsurlarında yenilik olarak, temanın, dil ve anlatımın radikal bir anlamda değiştiğini, yenilendiğini söyleyebiliriz.

3. Yaptığımız araştırmadan yola çıkarak XX. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan edebî akımların söz konusu dönemin siyasi, ekonomik ve toplumsal olaylarıyla doğrudan bir ilişkinin olduğunu söyleyebiliriz. Edebiyat, hayattan direkt etkilendiği için, hayattaki herhangi bir değişme, edebiyatı da hemen etkileyebilmektedir.

4. Tercümenin kültür üzerindeki etkisi ve yabancı dil bilen şair, yazar ve entelektüellerin yabancı eserleri orijinal dilden okumaları sizce bir dili ve edebiyatı genel anlamda olumlu etkiler. Çünkü yabancı dil bilen bir şair, yazar; yeni ve farklı bir dünya tanıyacak, daha da zenginleşecektir.

İNCELEME

1. METİN

1. Ahengi sağlayan unsurlar kafiye, redif, ses tekrarları, aliterasyon ve asonanstır.

2. Umutsuzlar Parkı şiirinde belli bir ölçü yoktur. Ses akışını ve ritmi sağlayan en önemli unsur, dizelerin sıralanışıyla, uzunluk, kısalık ve ses tekrarlarıdır.

3. Umutsuzlar Parkı şiiriyle Bir Gün İcadiye’de şiirini ses, ritim ve dil bakımından karşılaştırılması: • İki şiirin de kendine has bir sesi vardır. Tanpınar’ın şiirindeki ses, gelenekten çok farklı

• İki şiirin de kendine has bir ritmi vardır. Tanpınar’ın şiirinde ritim, hece ölçüsü, redif, kafiye, aliterasyon ve asonanslarla sağlanmıştır. Cansever’in şiiri, serbest ölçüyle yazıldığı için ritim serbest ölçünün imkânlarıyla sağlanmıştır.

Geleneksel cümle yapısı ve kelime grupları bakımından hangi Cansever’in şiiri farklıdır. Çünkü bu şiirde yer alan cümle yapısı ve kelime grupları geleneksel kullanımın dışında kullanılmıştır.

4.”insan, insan, insandan; ne iyi ne de kötü”

“Duvarlar, evler, sokaklar gibi yapılmışlığımdan.”

“O yapayalnız olmaktaki kendimi”

“Sanki ben upuzun bir hikâye”

Şiirde bu ifade tarzına başvurulmasının temel sebebi, okuru şiire dâhil ederek onu da şiirin içine çekmek, bunun yanı sıra okuru etkilemektir.

1.ETKİNLİK

BİRİNCİ GRUP:

Umutsuzlar Parkı şiiri, imgenin kullanıldığı bir şiirdir. Şeyh Galip’in Tard u Rekb şiirinde de imgesel kullanımlar vardır. İki şiirde de söz sanatları çok fazla kullanılmıştır. İki şiirde de çağrışımsal değerler yoğundur.

İKİNCİ GRUP :

Ahmet Haşim’in Mehtapta Leylekler şiiriyle Cansever’in şiirinde imge ve söz sanatları vardır. İki şiirde de çağrışımsal değerler vardır.

6. Umutsuzlar Parkı şiirinde ifade edilenler herkesin duyup düşünebileceği türden değildir. Çünkü şiir, herkesin farklı anlamlar çıkarmasına yönelik yazılmıştır. Buradan hareketle şiirdeki dil ve anlatımın şahsi bir özellik gösterdiğini söyleyebiliriz. Çünkü bu şiir tarzında önemli özellik bireydir. Bireyin düşünce ve hayal dünyası ve kültürü, onun şiirden edineceği anlamı ortaya çıkarmaktadır. Şair, bireysel olanı bireysel olabilecek bir dille ifade etmiştir

7. Sanki ben upuzun bir hikâye

En okunmadık yerlerimle

Umutsuzlar Parkı şiirindeki dizelerde, şair kendisini uzun bir hikâyeye benzetmiştir. Bu hikâyenin bulunduğu kitabın okunmayan yerlerindeki hikâye şairin anlatmak istediği şeydir. Uzak çağrışımlar açısından ise şair, hikâye yerine insanı koymuş olabilir, insan, dünyaya düştüğünden beri dünyayı anlama çabasındadır, insan, bütünü anlama çabasında bazı yerleri anlayamaya bilir. Tıpkı Attila İlhan’ın dizesi gibi. “Olmayacak şey bir insanın bir insanı anlaması” dizesinde insanın insanı anlayamayacağı anlatılmaktadır. Umutsuzlar Parkı şiirindeki uzak çağrışımlar taşıyan mısralar:

“Binlerce, ama binlerce yıldır yaşıyorum

Bunu göklerden anlıyorum, kendimden anlıyorum biraz

insan, insan, insandan; ne iyi ne de kötü”

“Çok eski bir yerimdeyim, çürüyen bir yerimden geliyorum”

“Oysa ben düz insan, bazı insan, karanlık insan

Ve geçilmiyor ki benim

Duvarlar, evler, sokaklar gibi yapılmışlığımdan.” “Böyleyken akıp gidiyorum bir nehir gerçeği gibi”

Bunların şiirdeki temel işlevi şiirin zenginleşmesine ve çarpıcılığının artmasına imkân sağlamasıdır.

8. Umutsuzlar Parkı şiirinin yapısını oluşturan birimler arasında olumlu bir ilişki vardır. ölçü, tema, dil ve anlatım ahenkli bir bütün halindedir.

9. Umutsuzlar Parkı şiirinin temasını “insanın dünyadaki umutsuzluğudur.” Bunun edebiyat geleneği içindeki tamamen yeni ve farklı bir tema olduğunu söyleyebiliriz.

10. Umutsuzlar Parkı şiirinin teması, “insanın dünyadaki yalnızlığını” ifade eder.

11. “Çok eski bir yerimdeyim, çürüyen bir yerimden geliyorum” “Anlıyorum, ama yepyeni anlıyorum bıktığımı”

“… unutulmak içindeki onlardan” “O yapayalnız olmaktaki kendimi” “Yok artık sıkılıyorum.”

ifadeler şairin “umutsuz, bezgin” ruh haliyle ilgili hangi ipuçlarını vermektedir. Bu ruh hâli şiire karamsar bir hava vermektedir. İkinci Yeni şiirindeki temalar, bireysel, bireyselliği ölçüsünde “karamsar” bir dünya görüşüne sahiptir.

12. Umutsuzlar Parkı şiiri, şairin dünyasını imgesel bir dille okura veren bir şiiridir.

13. Umutsuzlar Parkı şiiri Türk şiir geleneği içinde “ikinci yeni şiir” geleneği içindedir. Bu geleneği temsil eden şairler: “Sezai Karakoç, Turgut Uyar, Ece Ayhan, İlhan Berk, Cemal Süreya.”

14. Yaptığımız araştırmadan hareketle XX. yüzyılın ilk yarısında Batı’da ortaya çıkan düşünce ve edebiyat akımları ile Umutsuzlar Parkı şiiri arasında ilişki vradır. Egzistansiyalizm, sürrealizm gibi akımlar, insanı dünyada karamsar, bireysel varlık olarak düşünürler. Bu yüzden, bu akımlardan etkilenen şairler de de karamsarlık, umutsuzluk hissedilir.

İkinci Yeni şiirinin kaynakları çok farklıdır. Yukarıdaki düşünce ve edebiyat akımlarının yanı sıra müzik, sinema, resim sanatlarından da etkilenmişlerdir. Müzikte Shönberg’in Atanol müziğinden, sinemada Fransız Yeni Dalga sinemasından, resimde de R. Magrite, Klee gibi sürrealistlerden etkilenmişlerdir.

16. Umutsuzlar Parkı şiiri Edip Cansever’in şiir dünyasında ve Türk şiirinde başarılı bir şiiri kabul edilir. Ama onun en önemli şiiri değildir.

2. METİN

1. Kurtarmak Bütün Kaygıları şiirinde ritmi ve ahengi sağlayan unsurlar ses ve kelime tekrarlarıdır.

2. Kurtarmak Bütün Kaygıları şiirindeki cümle ve kelime gruplarının dikkat çekici yönü “eksiltili cümlelerden oluşması ve bir gün kelimesinin sürekli tekrar edilmesidir.”

3. Kurtarmak Bütün Kaygıları şiirini söz sanatları ve imgeler açısından incelediğimizde, şiirin daha önceki dönemlere göre imge bakımından farklı bir özellik gösterdiğini söyleyebiliriz.

2.ETKİNLİK

BİRİNCİ GRUP:

Âşık Veysel’in şiiri diğer şiire oranla açık ve anlaşılırdır. Kullanılan dil, halk şiiri geleneğinde olduğu gibi bireysel değildir.

İKİNCİ GRUP:

Kurtarmak Bütün Kaygıları şiirinin anlamı daha kapalı, dil ve anlatımda daha bireyseldir. Çünkü ikinci Yeni Şiir geleneğinde anlam kapalı, dil bireyseldir.

4. “Bir gün birer dağlara

Ah nasıl dağlara bir gün

Ey yorgun atlar, ey geri dönenler, sayı bilmeyen çocuklar”

“Otları büyümek bir gün”

“Bir gün köyler kentler yıkanık damlar geri dönmek bir gün”

“Ey bütün hazır elbiseciler ey,

Bir gün olmak, küskün keşişlerden olmamak bir gün”

Bunlar, şiirin anlamsal açıdan zenginleşmesini, şiirin çarpıcılık kazanmasını sağlamıştır.

5. Kurtarmak Bütün Kaygıları şiirinin yapısını oluşturan birimler arasında olumlu bir ilişki vardır. ölçü, tema, dil ve anlatım ahenkli bir bütün halindedir.

6. Kurtarmak Bütün Kaygıları şiirinin teması ” bunalan insanın kaygılardan kurtulmasıdır. Bu tema, edebiyat geleneği içinde yeni ve farklı bir temadır.

7. Kurtarmak Bütün Kaygıları şiirinde işlenen tema ile “bunalım” kavramı arasında doğrudan bir ilişki vardır. Çünkü şiir, dünyada bunalan bir bireyin dünyaya nasıl baktığını anlatmaktadır. Bu akım, özellikle Batı düşünce, sanat ve edebiyat akımlarından etkilendiği için, şiirde bu türden temaların bulunması mümkündür.

8. Kurtarmak Bütün Kaygıları şiiri, “bunalan bir bireyin bunalımlarını” anlattığı için, şiirde dizeler arasında anlamsal hemen hemen hiçbir bağ yoktur. Bu da şiirin kurgusunu ve anlatmak istediğini çok iyi veren bir dile dönüştürmüştür şiiri.

9. Kurtarmak Bütün Kaygıları şiiri Türk şiir geleneği içinde “İkinci Yeni Şiiri” geleneği içindedir.

11. Kurtarmak Bütün Kaygıları şiiri Turgut Uyar’ın şiir dünyasında ve Türk şiirinde en bilinen ve önemli şiir değildir. Bu şiir, bağlı olduğu şiir geleneğinin özelliklerini başarıyla veren bir şiir olması yönüyle önemlidir.

3. METİN

1. Şiirdeki ses akışını, ritmi ve ahengi sağlayan unsurlar kafiye, redif, aliterasyon, asonans ve şiirin dizilişidir.

2. Sezai KARAKOÇ’un Şehrazat’ındaki imgeler:

“Sen Şehrazat bir lamba bir hükümdar bakışında

Bir ölüm kuşunun feryadını duyarsın”

“Sen şarkılarca büyük uzun

Sen yolunu kaybeden yolcuların üstüne

Bir ömür boyu yağan bir ömür boyu karsın”

“Sen bir mahşer içinde en aziz yalnızlığı yaşadın

Sen başını çeviren cellatbaşının güne

Sen öyle ki sen diye diye seni anlayamayız.

Şehrazat ah Şehrazat Şehrazat

Sen sevgili sen can sen yârsın.”

Sezai KARAKOÇ’un Şehrazat’ındaki söz sanatları:

Sen gecenin gündüzün dışında

Sen kalbin atışında kanın akışında: Tekrir (yineleme)

Sen Şehrazat bir lamba bir hükümdar bakışında Bir ölüm kuşunun feryadını duyarsın: Telmih

Sen bir rüya geceleyin gündüzün: Teşbih Bir ömür boyu yağan bir ömür boyu karsın: Teşbih

Şehrazat ah Şehrazat Şehrazat: Tekrir

Ahmet Kutsi Tecer’in Nerdesin şiirindeki imge:

“Gün olur sürüyüp beni derbeder, Bu ses rüzgârlara karışır gider. Gün olur peşimden yürür beraber, Ansızın haykırır bana:— Nerdesin?”

Ahmet Kutsi Tecer’in Nerdesin şiirindeki söz sanatı:

“Ansızın haykırır bana:— Nerdesin”: intak

“Elverir ki bir gün bana derinden”: Tevriye

Şehrazat şiirinde imge ve söz sanatları daha büyük önem kazanmıştır.

3. Şehrazat şiirinde geçen gece-gündüz, hükümdar, cellat başı, yağmur, kar, merhamet kelimelerinin sizde uyandırdığı çağrışımlar:

gece-gündüz: dünya

hükümdar: acımsızlık

cellat başı: hunharlık

yağmur: güzellik

kar: sıcaklık merhamet: hüzün

Bu çağrışımlar şiirde anlamın ortaya çıkmasını ve farklılığın oluşmasını, şiirin zenginleşmesini sağlamıştır.

4. Şehrazat şiirinin yapısını oluşturan birimler arasında olumlu bir ilişki vardır. ölçü, tema, dil ve anlatım ahenkli bir bütün halindedir.

5. Şehrazat şiirinin teması ” aşk’tır. Bu şiiri ve Sezai Karakoç’un okuduğunuz diğer şiirlerini, temanın nitelikleri ve şairin ruh hâli açısından İkinci Yeni’nin diğer şairleriyle karşılaştırdığımızda şiirin ve şairin aşka verdiği değerin farklı olduğunu söyleyebiliriz. Şiirin teması olan “aşk” Sezai Karakoç’ta daha kutsal, mistik ve pürüzsüzdür. Onun aşkı, varlığı yaratana duyulan aşkın bir yansıması gibi düşünülebilir. Ve bu aşk duygusunda, cinsellik yok denecek kadar azdır. “Aşk, dünyanın yaratılmasının sebebidir, “diyen mutasavvıfların aşk anlayışına şair de katılır. İkinci Yeni şairlerinin aşk anlayışları daha bireysel ve tenseldir.

6. Şehrazat şiirinin teması olan “aşk” insanın bu dünyadaki en güçlü duygularından biridir. İnsanlardaki bu duygu evrensel niteliktedir.

7. Şehrazat şiiri, Binbir Gece Masallarında geçen kadın kahramandır. Bu kadın, kraldan kurtulmak için ona her gece masal anlatmıştır. Bu sayede ölümden kurtulmuş ve karalı kendine âşık etmiştir.

9. Şehrazat şiiri Sezai Karakoç’un şiir dünyasında ve Türk şiirinde bilinen ve sevilen bir şiiridir.

ANLAMA – YORUMLAMA

1. SENDEN UTANIYORUM

Senden utanıyorum deniz kenarı

Hep böyle işsiz olduğum

Böyle parasız kaldığım zamanlar mı

Ziyaretine geleceğim?

Bak yarın memuriyete başlıyorum,

Öbür gün evleneceğim galiba,

Artık seni bizim evde beklerim

Deniz kenarı.

Şiir, dil, imge ve söz sanatlarını kullanış tarzı açısından Melih Cevdet Anday’ındır.

EŞDEĞERİYLE YAN

Eşdeğeriyle yan yana yürürken

Cehennem sokağında birey olmak,

Ve en inceldikten sonra

ilkel sözcüklerle konuşmak seninle.

Saat beş nalburları pencerelerden

Madenî paralar gösteriyorlar,

Yalnızlığı soruyorlar, yalnızlık,

Bir ovanın düz oluşu gibi bir şey.

Hiçbir şeyim yok akıp giden sokaktan başka

Keşke yalnız bunun için sevseydim seni.

Şiir, dil, imge ve söz sanatlarını kullanış tarzı açısından Cemal Süreya’nındır.

3.ETKİNLİK

BİRİNCİ GRUP :

Şiirde anlamla ilgili aşağıdaki yazı, İkinci yeninin anlama nasıl baktığını anlatmaktadır:

“Şiirde anlam rastlansaldır” abartmasında ise şiir sanki şairin söylemek istediğinden uzaklaşırmış, kendiliğinden, “rastlantıya kalmış” bir anlam yüklenirmiş gibi bir hava esiyordu. Böyle olunca da şairin şiiri bir şey söylemek için yazmasının olanaksızlığı saptanmış oluyordu. Karşı çıkışlar, daha ileri gitmeleri getirdi.

Sezai Karakoç :”Şiirin temeli ne düşünce, ne anlamdır. Anlamsızlığın da olmadığı gibi.”

Ece Ayhan :”Bu şiir, anlamı mısra, şiir kurulduktan sonra belirebilecek bir şiire doğru gidiyor. Bu yeni bir yöntem sorunudur.”

Bu sözlerde şiirin “anlamsız” olduğunu, şiirde “anlam” bulunmadığını söylemiyor, işin temeli “anlamsızlık” değil, yöntem değişik, anlam dizeler çekilip şiir kurulduktan sonra beliriyor.

Ama kuruluş sırasında anlamı denetleyen gene şair.

Sezai Karakoç’un şiirinden rastlantı olarak İslam’a yergi, ya da Ece Ayhan’ın şiirinden rastlantı olarak ortaklamacılığa övgü çıkmayacağı kesin.

“Şiirde anlam rastlansaldır.”

Evet, yalnız dışardan değil, içerden de yanlış anlaşılıyordu ki bu abartılmış gerçek, kısa sürede İkinci Yeni akımına “Anlamsız Şiir” adının yakıştırılmasına kimse karşı çıkmadı.

Bunda İlhan Berk’in birbirini izleyen kuramsal yazılarının, soruşturmalara verdiği yanıtların payı da büyüktü. Her zaman İkinci Yeni’nin öncüsüymüş gibi konuşan, yazılarını Batı şairlerinden alıntılarla süsleyen, ayrıca savunduğu anlayışa çoğunlukla teğet geçen başarılı şiirlerini o anlayışın ürünleriymiş gibi sunan bu kıpırtılı şairin söylediği sözler, ortalarda slogan gibi dolaşıyordu :

“Şiir anlama bağlı değildir. Anlam düzyazıya özgüdür. Şiir bir şey anlatmaz – Güzellik bir şey anlatmaz çünkü.”

Yapılardan yazın dünyasına döndüğümde, İkinci Yeni tartışmasının beni en çok ilgilendiren yanı “anlam” konusu olmuştu. Ne yapılmak istendiğine akıl erdirmeye çalışırken, ilk bu konuyla karşı karşıya kaldım. “Batı şiirine borcum büyüktür,” diyen İlhan Berk’in kaynaklarını araştırmak için, İngiliz şiirini gözden geçirince, şairlerimiz arasındaki gırgır konuşmalarda “İkinci Yeni yanlış çevirilerden doğmuştur” gibi takılmalar yapılmasının pek de dayanaksız olmadığını gördüm.

Birkaç tartışma, soruşturma, açıklama derken, ikinci Yenilerin aslında anlamsızlığı pek benimsemedikleri, örnek aldıkları Batılı şairlerin de olaya böyle bakmadıkları ortaya çıktı.

ilkel sözcüklerle konuşmak seninle.

Saat beş nalburları pencerelerden Madenî paralar gösteriyorlar, Yalnızlığı soruyorlar, yalnızlık, Bir ovanın düz oluşu gibi bir şey.

Hiçbir şeyim yok akıp giden sokaktan başka Keşke yalnız bunun için sevseydim seni.

Şiir, dil, imge ve söz sanatlarını kullanış tarzı açısından Cemal Süreya’nındır.

BİRİNCİ GRUP :

Şiirde anlamla ilgili aşağıdaki yazı, İkinci yeninin anlama nasıl baktığını anlatmaktadır:

“Şiirde anlam rastlansaldır” abartmasında ise şiir sanki şairin söylemek istediğinden uzaklaşırmış, kendiliğinden, “rastlantıya kalmış” bir anlam yüklenirmiş gibi bir hava esiyordu. Böyle olunca da şairin şiiri bir şey söylemek için yazmasının olanaksızlığı saptanmış oluyordu. Karşı çıkışlar, daha ileri gitmeleri getirdi.

Sezai Karakoç :”Şiirin temeli ne düşünce, ne anlamdır. Anlamsızlığın da olmadığı gibi.”

Ece Ayhan :”Bu şiir, anlamı mısra, şiir kurulduktan sonra belirebilecek bir şiire doğru gidiyor. Bu yeni bir yöntem sorunudur.”

Bu sözlerde şiirin “anlamsız” olduğunu, şiirde “anlam” bulunmadığını söylemiyor, işin temeli “anlamsızlık” değil, yöntem değişik, anlam dizeler çekilip şiir kurulduktan sonra beliriyor.

Ama kuruluş sırasında anlamı denetleyen gene şair.

Sezai Karakoç’un şiirinden rastlantı olarak İslam’a yergi, ya da Ece Ayhan’ın şiirinden rastlantı olarak ortaklamacılığa övgü çıkmayacağı kesin.

“Şiirde anlam rastlansaldır.”

Evet, yalnız dışardan değil, içerden de yanlış anlaşılıyordu ki bu abartılmış gerçek, kısa sürede İkinci Yeni akımına “Anlamsız Şiir” adının yakıştırılmasına kimse karşı çıkmadı.

Bunda İlhan Berk’in birbirini izleyen kuramsal yazılarının, soruşturmalara verdiği yanıtların payı da büyüktü. Her zaman İkinci Yeni’nin öncüsüymüş gibi konuşan, yazılarını Batı şairlerinden alıntılarla süsleyen, ayrıca savunduğu anlayışa çoğunlukla teğet geçen başarılı şiirlerini o anlayışın ürünleriymiş gibi sunan bu kıpırtılı şairin söylediği sözler, ortalarda slogan gibi dolaşıyordu :

“Şiir anlama bağlı değildir. Anlam düzyazıya özgüdür. Şiir bir şey anlatmaz – Güzellik bir şey anlatmaz çünkü.”

Yapılardan yazın dünyasına döndüğümde, İkinci Yeni tartışmasının beni en çok ilgilendiren yanı “anlam” konusu olmuştu. Ne yapılmak istendiğine akıl erdirmeye çalışırken, ilk bu konuyla karşı karşıya kaldım. “Batı şiirine borcum büyüktür,” diyen İlhan Berk’in kaynaklarını araştırmak için, İngiliz şiirini gözden geçirince, şairlerimiz arasındaki gırgır konuşmalarda “İkinci Yeni yanlış çevirilerden doğmuştur” gibi takılmalar yapılmasının pek de dayanaksız olmadığını gördüm.

Birkaç tartışma, soruşturma, açıklama derken, ikinci Yenilerin aslında anlamsızlığı pek benimsemedikleri, örnek aldıkları Batılı şairlerin de olaya böyle bakmadıkları ortaya çıktı.

BİRİNCİ GRUP:

Fransız şiirini yakından izleyen, Perçemli Sokak’ta anlamsızlığa yöneldiği sanılan Oktay Rifat’ın, “Yeditepe”de yayımladığı bir Valery çevirisi ile birkaç yazısı özellikle genç şairler için aydınlatıcı oldu.

Anlamsızlığı savunanlara şöyle diyordu Oktay Rifat : “Bizde anlamsız şiir deyince, bir şey söylemeyen, bir şey anlatmayan şiir sanılıyor. Olur mu öyle şey. Bir şey anlatmamanın en kestirme yolu susmaktır. Her ağzını açan, ister istemez, bir şey anlatmak sorumluluğunu yüklenir. Anlamsız şiir, bir şey anlatmamak şöyle dursun, bize anlamlı şiirin anlatamadığı şeyleri anlatıyor, bizi insandan uzaklaştırmak şöyle dursun, bize insan gerçeğinin, dış gerçeğin ta kendisini vermeye çalışıyor.”

Kısacası, “Anlamsız Şiir” diye anılan şiir, “anlamsız” değildi.

Niye “anlamsız” deniyordu öyleyse? “Kapalı Şiir” demek daha doğru olmaz mıydı?

Onat Kutlar’ın “Divan şiiri gibi” benzetmesini yaptığı, herkes kendi şiirini arasın görüşünün ağırlık kazandığı, birbirini izleyerek yazmaya son vermek gerektiğinin öne sürüldüğü günlerde bile, dıştan gelen önerilere pek kulak asılmıyordu.

Turgut Uyar’ın anlam konusunda söylediği şu sözlerden sonra ise, İkinci Yeni’ye “Anlamsız Şiir” diyen pek kalmadı:

” Bu yıl, geçen yıllarda şiirimizi bir hayli oyalamış bulunan ‘anlamsızlık’ sorunu, bana kalırsa (verilen örneklere bakarak) ‘anlam’ yararına çözülmüş, şimdilik bir sonuca bağlanmıştır.”

Böylece “Kapalı Şiir” denmeye başlandı.

İkinci Yeni’nin belli başlı ilkelerinden biri sayılan, ama bu yolda yapıt veren ünlü şairlerin pek uymadıkları, “Şiirde anlam rastlansaldır” görüşü temelinden sarsılmıştı. Şairler, “bir şey anlatmamak şöyle dursun, bize anlamlı şiirin anlatamadığı şeyleri anlatıyorlardı.

“Konu, öykü, olay” da büsbütün bir yana itilmiş değildi.

Garip şiirinin “arı şiir” aranışı yüzünden getirdiği yasaklardan kurtulunmuş, imge yeniden baş köşeye oturtulmuş, iç biçim oyunlarına, yazınsal sanatlara yönelinerek “sadelik” aranışından uzaklaşıl-ımıştı. Konuşma diline bağlı kalınmıyor, dilde değiştirim-lerden (deformation), anlatımda karıştırımlardan (synaesthesia), soyutlamalardan (abstraction) yararlanılıyor, sonuçta güç anlaşılan, kapalı, çetin bir şiire ulaşılıyordu.

Anlamlı olsa da, ister istemez çoğunluğa sırt çeviren, yoğun bir şiirdi ortaya çıkan. Değil sıradan aydınlara, şiirle ilgilenen seçkin aydınlara bile bilmece gibi gelen, kolay kolay çözümlenemeyen, dolayısıyla şair ile okur arasında bir iletişim kurulamadığından, gene “anlamsız” diye nitelenebilecek şiirler yazılıyordu bu anlayışla.

Kimi şairler hoşlanıyorlardı böylesine çetin bir kapalılıktan.

SAYFA 112-115 ARASI

MEMET FUAT, İKİNCİ YENİ TARTIŞMASI

İKİNCİ GRUP:

İkinci Yeni’nin şiir diliyle ilgili doğru bilgiler veren Muzaffer ilhan Erdost’un bir yazısı:

“Geçen akşam Orhan Duru ile konuşuyorduk. Bize, “Ece Ayhan’ın şiirlerini basacağınıza, Ümit Oğuzcan’m, daha başkalarının şiirlerini basın.” dedi; bunu biraz da eğlenerek söyledi. Çünkü, Ece Ayhan’ın şiirleri bir şey söylemiyormuş, ortaçağ şiirine gidiyormuş. Orhan’a şiirden anlamadığını söyledim, tartışmaya girmedim.

Ece Ayhan’ın şiirleri iyi ya da kötü olabilir. Önemli olan, ikinci yeni diyebileceğimiz bir şiirin ozanlarından birini, “Bir şey söylemiyor” diye kınamak, günümüzün şiirinde beliren akımlardan birini anlamamaktır.

Konuya şöyle bir örnekle gireyim: Bugün pazar. Önümdeki masanın camı altına, Kurtuluş bazı fotoğraflar koymuş… Fotoğraflardan biri çini desenini, hemen altındaki bir kilim desenini, öbürü Erzurum işi çorap nakışlarını gösteriyor. Bu desenlerin, bu nakışların dâ söylediği hiçbir şey yok. Geometrik biçimlerden kurulu olan bu bileşkeler hiçbir şey söylemiyorlar ama gene de bunları hayatımızdan atmayı istemedik; bir dörüt (sanat) yapıtı olmadığını hiçbir zaman söylemedik.

Yeni şiir de (bir iki ozanı ayırırsak) doğrudan doğruya kelimeler arasındaki olanakları deneyerek, yeni bileşkelere, yeni güzelliklere varıyor. Bu, yeni şiire, aynı zamanda şiir diline atılmış ilk adimdir. Bu

şiir, bir şey söylerse, söylediği raslantısaldır. Yani ozan bir düşünceyi, bir duyguyu, bir olayı anlatmak için mısra kurmaya gitmez. Kelimeleri alır, onlardan mısrasını kurar. Ama sonunda şiir gene bir şey söyler. Çünkü ozanın kelimeleri uydurma, ya da yabancı kelimeler değildir. Bizim kelimelerimizdir. Onların bizde uyandıracağı elbette yükleri vardır. “El” deyince, bu kelime herkese bir şey çağrıştırır, kimse de bu çağrışımdan kendisini kurtaramaz. Dolayısıyla bu kelimelerin birleşmelerinden de bir şey doğacaktır. O mısralar da bir şey söyleyecektir. Ama bu “söylenen”, mısra kurulduktan sonra, kendiliğinden ortaya çıkacaktır.

Çünkü bu şiirin amacı bir şey söylemek değil, şiirin kendisini kurmaktır. Böylece şiir dili, konuşma dilinden, yazı dilinden ayrılıyor. Çok zaman tartışma konusu olarak ileri sürülen bir söz vardı: Şiiri, yazından (edebiyattan) ayırmak, dörüt adıyla tanımak… Bugünkü şiir akımı kurmaya başladığı şiir diliyle, öyküden, romandan, denemeden giderek ayrılacak. Şiir doğrudan doğruya kelimelerle yapılan, kurulan bir nitelik kazanacak, dörütün bir kolu olacak. Salt geometrik biçimlerle, renklerle kurulmuş bir desen, bir nakış gibi.

Bu çalışma, ozanı doğrudan doğruya şiir yapmaya götürüyor, ilk karşı konulacak sav da (iddia da) bu… Kişioğlundan uzak, kişioğlunu anlatmayan şiirin işlemi, önemi ne olacak?

Geometriden alınmış bir “çember” düşünüyorum, ilkokuldan başlayarak, bütün öğretim dönemince çizdiğimiz “çember”in hiçbir yerinde kişioğlunu, kişioğlunun yaşantısını bulamıyorum. Ama onu bir an için yeryüzünden kaldırınız, makineler durur, dünya yaşamasını şaşırır, odanızdaki birçok biçimler çirkinleşir… Çok eski çağlardan bu yana onun girmediği uygarlık, yaşamasını değerlendirmediği bir kişi kolay kolay düşünülemez. Gelecek şiirin kişioğluyla ilgisi bağıntısı böyle olacaksa, o şiiri işlemi, önemi olmamakla suçlandıracak mıyız? Mısrasında, ekmek isteyen bir dilenciyi bulamamak, o şiirde kişioğlunun sorunlarını bulamamak değildir. Çünkü şiir, öğreten, vaaz veren bir kürsü değil, bir eğitim aracıdır.

2. İkinci Yeni şiirinde şaire özgü duyuş ve anlatıma önem verilmesinin sebebi, şairlerin dünya görüşlerinin ve sanat anlayışlarının daha bireysel olmasıdır.

4.ETKİNLİK

BİRİNCİ GRUP:

Kandissky ve Chagall’ın eserleri klasik resim sanatından perspektif, figür, boyama, istif bakımından çok farklıdır. Bu eserler, modern dünyanın karmaşasını, kapalılığını açıklamak ister gibidir.

İKİNCİ GRUP:

ikinci Yeni Şiirinin daha önceki dönemlerden farklı olan yönleri:

• Kapalı bir söylem vardır.

• imgeye ağırlık verilmiştir.

• Soyutlamalar yapılmıştır.

» Çağrışımsal bir dil kullanılmıştır.

• İnsan her zaman ve zeminde değerlidir. » Konuşma dilinden uzaklaşılmıştır.

Resimler ile İkinci Yeni Şiiri arasındaki benzerlikler modern bir dünyada yaşayan sanatkarların hayata bakış açılarıyla ilgilidir.

3. a. Lermontov’un şiiri, geleneksel kurallara dikkat eden, klasik bir şiiridir, imge, söyleyiş, dil ve yazım kuralları bakımından gelenekten bir kopuş yoktur. Cummings’in şiiri ise tam tersine imge, söyleyiş, dil ve yazım kuralları açısından gelenekten tamamen kopmuş, yeni ve farklı bir şiiridir, ikinci yeni şiirinin bu şiirlerden Cummings’in şiiriyle ilişkilendirilebilir. Çünkü İkinci yeni şiiri de tıpkı Cummings’in

Sayfa 50-51

MUZAFFER İLHAN ERDOST, İKİNCİ YENİ YAZILARI, ONUR YAYINLARI,

şiiri gibidir, ikinci Yeni Şiiri, Batı şiirindeki çağdaş dönemden ve sürrealist-egzistansiyalist gelenekten etkilenmiştir.

b. ikinci Yeni Şiiri tema ve ruh hâli bakımından aşağıdaki şiirlerden “Müge ve mine ve menekşe ve mayıs” şiiriyle ilişkilendirebilir. Bu bize ikinci Yeni Şiirinin çağdaş şiir akımları ve dönemleriyle olan yakınlığını gösterir.

4. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ilerlediği günümüz ortamı, şiir sanatında yeni ifade imkânları doğurabilir. Çünkü değişen çağla birlikte insan da değişmekte, insanın değişmesine paralel de yeni ifade imkânları ortaya çıkmaktadır. Şiirde yeniliğin tek bir yönü olamaz ve şiirdeki yeniliğin oranını yine şiir belirler.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1.

• İkinci Yeni şairleri şiirde hayal gücüne ağırlık vermişler, söz dizimini zorlamış, dilin alışılmış kalıplarını yıkmaya çalışmışlardır. (D)

• İkinci Yeni şairleri “Şiir dili müzik ile söz arasında, sözden çok müziğe yakın.” anlayışıyla şiir yazmışlardır. (Y)

• ikinci Yeni şiirinde bireyin yalnızlığı, bunalımı ve çağrışımlarla dolu estetik bir şiir dünyasına kaçışı İkinci Yeni şairlerinin sosyal bilinçten mahrum oluşuyla açıklanabilir. (D)

2.

Bursa Işıklar Askerî Lisesi ve Askerî Memurlar Okulunu bitiren Turgut Uyar’ın ilk kitabı hece ölçüsü ile yazdığı ve toplumsal konuları işleyen Arz-ı Hâl’dir. Dünyanın En Güzel Arabistanı adlı kitabıyla bireyin iç dünyasına yönelerek yalnızlığı ve bunalımı işlemiştir.

3. Parçada sözü edilen şair, “Edip Cansever”dir. Doğru cevap: C

4. “Cemal Süreya – Divan” eşleştirmesi yanlıştır. Cemal Süreya’nın Divan isimli bir şiir kitabı yoktur. Divan şiir kitabı, Turgut Uyar’ındır. Doğru cevap : D

5.

• Şiirin anlamı kapalıdır.

• imgeye ağırlık verilmiştir.

• Soyutlamalar yapılmıştır.

• Çağrışımsal bir dil kullanılmıştır.

• İnsan her zaman ve zeminde değerlidir. 9 Konuşma dilinden uzaklaşılmıştır
Hazırlık

1.Toplumculuk: Toplumsal refahı devlet insiyatifinin getireceğini savunan,

işçilerin yönetime katılmalarına ağırlık veren,

hür teşebbüsü devletin ve sendikaların baskısı altında

tutmaya çalışan, telkin ve propagandalarını eğitim,

tarım ve vergi reformları üzerinde yoğunlaştıran

siyasi öğreti..

Toplumsal gerçekçilik: proleteryanın sınıf mücadelesinin sosyalist ilerlemeye katkısını sağlamayı amaçlayan sanat eserlerinin özelliklerini belirlemeyi ve bu ilkelere uygun sanat eserlerini desteklemeyi amaçlayan sanat kuramıdır..

Toplumculuk bir siyasi öğretidir ,toplumsal gerçeklik bir edebiyat kuramıdır..

2.verilen şiirde şair düşüncelerini idelojisini ifade etmeye çalışmıştır .ismet özel böyle yaparak şiir sanatını ‘’ideolojinin,siyasi düşüncenin ‘’ifade edildiği bi araç olarak kullanmıştır.

3.şair şiirlerinde politik kaygılarını ve tepkilerini ifade edebilir.bunu yaparken de sloganlardan yararlanabilir.(slogan:slogan kısa ,çarpıcı bir söz veya cümledir.damgalama içerebilir.slogan haline getirilmiş fikirler ikna edicidirler.

4.verilen şiirlerin isimleri dikkate alındığında İsmet özel’in şiir anlayışı ile ilgili ‘’toplumcu ,devrimci,islamcı’’ifadelerini kullanabiliriz.
İnceleme

1. ahengi sağlayan unsurlar ses tekrarları asonans ve armonidir.ayrıca dizelerin sıralanışıyla uzunluk ve kısalıkları ahengi sağlayan diğer ögelerdir.bu dönem toplumcu şiirin sesinde,ritminde ahenginde ikinci yeni olarak bilinen farklılaşma olduğu unutulmamalıdır.

2.ses akışını ve ahengi sağlayan en önemli üslup özelliği şiirin mısra düzenidir armonidir.

3.mataramda tuzlu su şiirinde şiir dili ve söyleyişinde aşırılıktan kaçınılmış ;uzak çağrışımlara yer verilmek istenmemiş;açık bir anlatıma yönelme olmuş;geleneksel söyleyişten yararlanılmıştır.

4. West Indies: Batı Hint Adaları. Florida Yarımadası’ndan Venezuela sahillerine kadar uzanan, Karahip Denizi ve Atlantik Okyanusu arasındaki adalar zinciri.amerika kıtasının en batı tarafı.amerika kıtasını colomb bulmuştur.colomb sonu belirsiz uzun yolculuktan sonra kıtayı bulmayı başarmıştı.burada her şeye karşın ümitli olma,mücadele gösterme vardır.

Kızıl Elma, kızıl elma Türkler özellikle Oğuz Türkleri için Kızılelma, üzerinde düşünüldükçe uzaklaşan ancak uzaklaştığı oranda cazibesi artan ülküler veya düşlerdir.türkler için vadedilmiş topraklardır.

İtaki: batisinda bir adadir. mitolojide odysseia’nin evidir. efsaneye gore odysseia, truva savasina katilmak istememesine ragmen yemin ettigi icin katilmak zorunda kalir. burada onemli olan eve donus yolculugudur. athena, poseidonlarla bir olup donus yolculuguna cikan gemileri yerle bir eder. herkes bir yana dagilir. ancak odysseia cok uzun ve cetin bir yolculuktan sonra evine donmeyi basarir. bu sebeple de kendisine akilli odysseia denir. Şiirde eve dönüşü simgeler.

MACIN: Çin’in en dogu bölümü

Mataramda tuzlu su:yol ağzı

Hüküm giymek:içsel yolculuğun zorunluluğunu ifade eder.

Zorba:yanına gitmek istediği kişiler.

Cesur ve onurlu:başkalarının yolculuk yapan şaire verdiği sıfatlar

5.mataramda tuzlu su şiiri serbest nazımla yazılmış bir şiirdir.mısralar anlam ve yapı bakımından birbirine bağlıdır.

6.ismet özel şiirsel mesajı daha vurucu hale getirmek için politik ve sosyal bir mesajın kısa ve yoğun bir ifadesi olan slogan üslubundan yararlanmıştır.

7.yolculuk teması işlenmiştir.şair iç dünyasında yapmak istediği yolculuğu işlemiştir.

8.şair şiirinde içsel bir yolculuk yapmak arzusundadır.bu yolculuk sırasında azığı matarasındaki tuzlu su ,kendisi suskun ve kederlidir.şair yaşadığı ortamdan ,dünyadan kopmak,uzak diyarlara (iç dünyasının derinlklerine)yolculuk yapmak istemektedir.şair bu yolculuğu yapma konusunda kendisini ‘’hükümlü’’göstermektdir.

9.mistisizm ve batı şiir geleneğinden yararlanmış,bu iki geleneği kendi potasında eriterek farklı bir şiir anlayışı ortaya koymuştur.

10.11 1940’lı yıllarda şiire yönelik tercihleriyle şiir geleneğine ciddi bir darbe vuran Garip Akımı’nın yarattığı şiirsel boşluk, ne Garip’le yaklaşık aynı zaman diliminde oluşan 1940 Kuşağı toplumcu gerçekçilerinin, ne de onlardan sonra doğan Hisarcılar tarafından gerektiği gibi doldurulabilmiştir. 1950’li yılların başında, Garip Akımı’nın düzeysiz taklitçileri ve Hisarcılar’ın geleneğe bağlanmakla yetinen, yaratıcılıktan uzak şiirleri arasında, Garip’in dışladığı imgeye yaslanarak şiir yazan Attila İlhan’ın, şiir adına gerekli yerde duruyor oluşu, söz konusu boşluk içinde dikkat çekici bir görüntü arz etmektedir.

1950’li yılların ortalarında, çok partili siyasî yapılanmaya geçiş sonucunda doğan özgürlük havası ve modernizmin toplumsal katmanlarda yer edinişi; başkent Ankara’da, toplumsal ve şiirsel oluşumların, arayışların bir sonucu olan İkinci Yeni akımını meydana getirmiştir. Poetik açıdan Garip’e tepki olarak doğan bu akım ile, XX. yüzyılın başında modernizmin getirdiklerini yoğunluğuna yaşayan Batı toplumlarının oluşturduğu “modern şiir” arasında, “aynı şeylerin neticesi olmak” noktasında yoğunlaşan bir bağ dikkat çekmektedir. Şiirde imgeyi öne alan ve çeşitli “deneylere” başvuran İkinci Yeni akımının, modern şiirin yörüngesine soktuğu Türk şiiri, “şiir adına geniş imkânlara” kavuşmuştur.

1960’lı yıllara gelindiğinde ise, toplumsal bir duyarlık, kaygı taşımadıkları için eleştirilen İkinci Yeni şiiri, şairlerinin yarattığı etki bazında devam etmektedir. Bu arada 1960’dan başlayarak, ülkenin geçirdiği toplumsal sürecin, siyasî alandaki göstergelerinin artması, bu kuşak şairlerinin uzak kalamayacağı bir duyarlığın oluşmakta olduğunu göstermektedir.

İkinci Dünya Savaşı’nın başladığı günlerde dünyaya gelen ve ergenliğini bu savaş sonrası ortamda geçiren Özel, yukarıda sözünü ettiğimiz toplumsal süreçlerden oldukça etkiler alarak, bir taşra çocukluğu ve ergenliği geçirmiştir. Potansiyel bir şairliğin bütün ham yapısını bu çocukluğundan ve kişisel dünyasından alan Özel’in, sanat alanlarından şiire yönelimini kaçınılmaz kılan daha pek çok nokta, neden olarak sıralanabilir. İ. Özel’in 1962’den başlayarak şiire karşı ciddi bir ilgi gösterdiği görülmektedir. 1962-1964 yıllarını kapsayan yaklaşık üç yıllık bir zaman dilimi içinde, şiirimizin geleneksel sesine ve İkinci Yeni’nin imgeye yönelik ilgisine yaslanan Özel, dünyada varolmuş bulunmaktan duyduğu sorunun yansımalarını kaleme almıştır. Şairin varoluş sıkıntılarını, cinsel bunalımlarını çocukluğuna çekilerek dindirmesini ifade eden bu şiirler de; ölüm, cinsel sıkıntı ve bedeni horlayış, sertlik ve yıkıcılık gibi dikkat çekici özellikler görülmektedir. Bu şiirlerinde akıp giden hayatla uyuşmayan, uyuşmaya da yanaşmayan bir “marjinal” görüntüsü çizen Özel, gür bir ses ve güçlü bir anlatımın arkasına gizlenen, henüz ortaya çıkmamakla birlikte gücünü fazlasıyla hissettiren bir “magma” selini içinde taşır. Geceleyin Bir Koşu adıyla toplanan bu dönem şiirlerini, Özel’in şiirinin “prototip”i olarak değerlendirmek mümkündür.

1962 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne giren ve ardından bir yıl sonra Türkiye İşçi Partisine üye olarak sosyalist dünya görüşüne bağlandığını belgeleyen Özel’in, 1965’ten başlayarak bu dünya görüşünün etkisiyle, bireysel bir duyarlıktan toplumsal bir duyarlığa geçtiği görülmektedir. 1963-1965 yılları arasını kapsayan iki yıllık bir zaman diliminde de sosyalist bir eylem içinde olan şairin, 1965’e kadar bireysel bir duyarlığı yansıtan, yukarıda sözünü ettiğimiz niteliklerde şiirler yazması düşündürücüdür. Bu bakımdan 1965 yılının Özel’in ve yakınında bulunan arkadaş çevresinin hayat içindeki konumları açısından önemli bir yeri olduğu söylenebilir. İlk olarak Dönüşüm dergisi etrafında gelişen sosyalist eylemlerin siyasî özellikler taşıması, şiire hayatında büyük bir önem veren Özel için, bir sıkıntının başlangıcı olmuştur.

Partizan şiirinin, toplumsal duyarlığın ilk örneği olması ve siyasî terminolojinin şiir içinde yedirilmeye çalışılmasının yarattığı sıkıntıyı yansıtması açısından, Özel’in şiir serüveninde önemli bir yeri vardır. 1965 yılında yazılan bu şiirle, önceki şiir evresinden kimi özellikleriyle bıçakla kesilmiş izlenimini veren ikinci şiir evresine geçen Özel’in, şiir noktasında büyük bir değişim yaşadığı söylenemez. Yine imgeye yaslanan, gür ve güçlü anlatımını muhafaza eden Özel’in şiirlerinde, değişen şeyi; “varoluşundan sorunlu bir ergen şairden, yaşadığından sorumlu bir entellektüel şaire geçiş” olarak ifade etmek mümkündür. Evet, İsyan adıyla kitaplaşan bu dönem şiirlerinde, ilk evredeki cinsel sıkıntının, yaşamın akışına karışamayışın izleri kaybolmuş; onun yerine, hayata sevgili nazarıyla bakarak onu ciddiye almak ve sorumlu bir kişilik olarak vazifelerini yapma duygusu gelmiştir. Sosyalist oluşun etkisiyle halka karşı büyük bir ilgi gösteren, onların yaşantılarını şiire sokan Özel’in, bu türden yaklaşımlarında romantik öğeler bulunduğu kanaatindeyiz. Halka ait unsurları büyük bir maharetle kullanan Özel’in, sevgiliye ve arkadaşlığa yöneliminde de, kendi “ben”ini geriye çekemeyişin yarattığı çelişkinin bulunduğu da bir gerçektir. Geceleyin Bir Koşu’daki şiirlerde kendini gösteren bedenini horlayışın yerini, artık iyiden iyiye “ben”in alması da bu noktada hatırlanmalıdır. Ben’in dikkat çekici diğer bir yansıması ise, sonsuz bir açlığın ifadesi olan “merak” temasında kendini göstermektedir. Kendi varoluşunu gerçekleştirmek amacını taşıyan bir isteğin uzantısı olan bu durumun, Özel’in kişilik yapısıyla yakından ilgili olduğu düşüncesindeyiz. 1969’da Ant dergisinde A. Behramoğlu, Ö.Mert, S.Berfe ile “sanatta gerici yönelimleri” hedef aldıklarını açıkça ortaya koyan bir çıkışın içinde gördüğümüz Özel’in, bu çıkışının, 11970 Mart’ında yayın hayatına giren Halkın Dostları dergisiyle somutlaştırdığı görülmektedir. Nitelikli bir dergi olmaktan ziyade, sanatın düştüğü hâle yönelik tavrıyla edebiyatımızda yerini alan bu derginin yayınlanış sürecinde, en ön safta yer aldığını gördüğümüz Özel, 1970’den başlayarak kendi içinde bir çeşit inzivaya çekilmiştir. Dünya içindeki yerini sorgulayan, hayatın anlamını kavramaya çalışan şairin, bu günlerde, Geceleyin Bir Koşu’daki şiirlerine yansıyan benlik sorununu yeniden yaşamaya başladığını söylemek mümkündür.

1970-1974 yıllarını kapsayan dört yıllık zaman dilimi içinde yoğun bir sorgulamaya giren Özel’in, bu sorgulamasını, 12 Mart 1971 muhtırasından sonra ülkede oluşan ortamın hızlandırdığı söylenebilir. Özel’in, Mazot şiirinden Amentü’ye kadar uzanan dokuz şiirini, bu sorgulamanın şiir halinde yansımaları olarak değerlendirilebilir. Bu şiirler, toplumsal ortamın kokuşmuş, boğucu havasını, anarşistçe yaklaşan şairin, gür ve güçlü sesinin yanında kendi varoluşundan kaygılanışının içerdiği bir hüznü ve acıyı da kapsamaktadır. Cinayetler Kitabı adıyla kitaplaşan sorgulama dönemi şiirlerini, şairin kişisel serüveninin yansımaları olarak değerlendirilebileceği gibi, 1970 yılların ilk yarısının panoraması olarak da değerlendirmek mümkündür.

1974 yılında yazılan Amentü şiiri, Özel’in geçirdiği sorgulamanın neticesine işaret etmektedir: İslâmiyet. Geceleyin Bir Koşu’daki şiirlerinden beri, bir benlik, kimlik sorunu yaşadığını belirttiğimiz Özel’in, sorununun çözümüne yönelik arayışlarının, özgürlüğünün peşine düşmek anlamına gelen sosyalizmden, güvenliğe teslim olmak anlamına gelen İslâmiyet’le noktalandığı kanaatindeyiz. Bu bakımdan Özel’in aynı yolu yürümekle sosyalist ve Müslüman olduğunu belirtmesi, bizce gerekli açıklığa ve inandırıcılığa sahiptir.

Özel’in, 1974-1994 yılları arasını kapsayan süreçte yazdığı on yedi şiiri, Müslüman dünya görüşüne bağlanmanın yarattığı şiirsel açılımlarla dikkat çekmektedir. Partizan kelimesiyle ifade edilebilecek bir sorumluktan, “dinsel bir insan” olmakla ulaşılan sorumluluğun, özde birliğinin ifadesi olan bu şiirlerde, ironik bakışın verdiği ince alay sezilmektedir. Bu tür şiirlerde imgenin geri plâna düşüşünün yarattığı şiirsel bir kayıptan söz etmek mümkündür. Tamamen zekâ ürünü bir kurgusallığın yanında, şairin, entellektüel tarafını da öne çıkran özellikler taşıyan bu şiirlerin bir çeşit işçilik ürünü olduğu da gözden kaçmamaktadır. Son derece lirik olmasıyla belirginlik kazanan Özel’in diğer şiirlerinin aksine bu şiirlerin, lirizmi sağlamayı zorlaştıracak derecede uzun olduğu da görülmektedir. Özel’in bu dönem şiirlerinde, bir başka dikkat çeken nokta modern hayata yönelik nesirlerinde yoğunlaşan eleştirel yaklaşımlarının şiirlere de yansımış olmasıdır. Şairin, modern hayatın yaşam alanı olan şehirlere yönelik hıncını, bu bağlamda değerlendirebiliriz. Bu şiirlerde, ölümün yeniden bir tema olarak yaygınlık kazanmasının, bu temanın şairin benliğini saran bir takıntı, yaratmanın bir unsuru olarak ele alınmaya yetecek özellikler taşıdığı görülmektedir.

1970-1974 yıları arasında varoluşuna dair bir sorgulama içine girdiğini belirttiğimiz Özel’in, 1984 yılında yazdığı Cellâdıma Gülümserken Çektirdiğim Son Resmin Arkasındaki Satırlar ve Of Not Being a Jew şiirlerinde, bu defa mevcut konumunda sabit kalarak, benzer bir sorgulama içine girmiş olması dikkat çekicidir. Şairin arayışlarının sürmesi olarak değerlendirilebilecek bu durum, yeni bir bağlanmadan çok, yaratma sıkıntılarının yöneldiği bir kaynak olarak değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye kaynak olan şiirlerden Of Not Being aJew’da , Özel’i yukarıda sözünü ettiğimiz uzun olmaktan dolayı, lirizmin kaybolması sıkıntısını aştığı görülmektedir. Kanaatimizce Özel’in en yetkin şiirlerinden biri olan bu şiir, şairin şiir adına kullanılabilecek ne varsa kullanmasından doğan bir öneme de sahiptir.

1994 yılından bu yana Hüsn ü Yusuf adıyla bilinen halk masalının kimi varyantlarında da oynamalar ve eklemeler yaparak Bir Yusuf Masalı adıyla, bir çeşit mesnevî formunda şiirleştirmeye çalışan İsmet Özel’in, bu yöneliminde yaşının etkisinden söz edilebilir. Bir Yusuf Masalı’na kadar hiçbir şiirinde konuya yaslanmayan şairin, bu defa nasıl bir görüntü çizeceği merak konusudur.

Özel’in kişisel yaşam serüveninden aldıklarıyla ve şairin düşünce dünyasındaki derinlikle bütünleşen şiirinin, üslûp özellikleri de son derece önemlidir.

Özel’in ilk şiirlerinden başlayarak şiirde ses kaygısı taşıdığı görülmektedir. Geleneksel şiirimizdeki sesten etkilenen bu şiirlerden sonra yazılan bütün şiirlerde de aynı kaygı değişik boyutlarda kendini göstermektedir. Kelime ve ses tekrarlarına baş vurarak sağlanan armoni ve serbest veznin özenle ve bir disiplin dahilinde kullanımıyla oluşan âhenk, şiirlerin diğer önemli bir özelliğidir. Bu güne kadar altmış bir şiir yazan şairin, az sayıda şiir yazmasına karşın, 4146 tekrarsız (tekrarlı 12920) kelime kullanması, şiirlerinin içerik açısından geniş bir yelpaze oluşturduğunu ve bazı içerik özelliklerinin sıkça tekrarlandığını göstermektedir. Ben, ölüm, hayat, yaşamak, çocuk gibi kelimeler Özel’in sıkça tekrar ettiği kelimelerdir. Şair, ayrıca, yeryüzü, gökyüzü, insan bedeni, ekonomi gibi alanlara ve durumlara ait kelimelere de çok başvurarak, söz konusu yelpazeyi daha da genişletmektedir.

Özel’in şiirlerinde isimler, gramer kategorileri arasında en dikkat çeken grubu oluşturmaktadır. Bu bakımdan, bütün şiirlerinde 5537 isim, 2085 sıfat ve 1647 fiil kullanan Özel, kavramları, durumları v.s. niteleyen değil, onlara ad koyan bir şairdir. Şair, ağızlarda yaşayan kelimeleri şiir dilinde kullanmada da oldukça başarılıdır. Çocukluğunda ve gençliğinde yoğun bir yakınlık duyduğu halkın dilini, şiirsel denemelerinde kaynak olarak kullanır. Kalgıtmak, irkitmek, esenlemek, bıngıldamak gibi fiillerin yanında, çaşıt, hacana, çevgen, pıtrak gibi isimlerin, bu tür kullanımlarda yer aldığı görülür. Özel’in üslûbunda, sıfatlardan sayıca az olmalarına rağmen, fiillerin de önemli bir yeri vardır. Şiirlere sinen hareketin merkezi olan fiiller, isim ve sıfat yapılarak da sık kullanılmakta ve böylelikle söz konusu hareket alanı genişlemektedir.

Özel’in, özellikle Evet, İsyan kitabında yer alan şiirlerinde ünlemlerin yarattığı, gür ve güçlü bir ses görülmektedir. İçerikleri dolayısıyla (30) eylem alanlarında okunmaya müsait olan bu şiirlerde, sık kullanılan “ey” ünlemi dikkat çekici bir kullanıma sahiptir. “ki” ve “ve” bağlacının, ünlemlerin yoğunlaştığı şiirlerdeki kullanımı bir başka dikkat çekici noktadır.

Bağlaçlarla kurulan karmaşık cümle yapılarından, basit cümle yapılarına kadar bütün cümle yapılarını gerektiği gibi kullanan Özel’in, nesirlerinden gelen, sağlam bir cümle yapısına sahip olduğu görülmektedir. Çeşitli teknik oyunlarla şiirlerini uzatıp, kısaltan şair, gerektiğinde tahkiyeli bir anlatım ya da lirik bir anlatıma rahatlıkla geçebilmektedir.

Kendi kişisel dünyasında yarattığı imgelerin, Özel’in şiirlerinde önemli bir yeri vardır. Soyut ve somut unsurları birbiriyle irtibatlandırarak, çocukluk anılarından ve psikolojik yapısından özgün ve çarpıcı imgeler yaratan Özel, 1974 sonrası şiirlerinde zaman zaman imgeyi geri plâna atmaktadır. Bu şiirlerdeki ironik bakış, şiirlerin imgeyle değil, “intellect” ile yazıldığı izlenimini vermektedir.

Özel’in şiirlerinin, sıralamaya çalıştığımız özgün yanlarının oluşmasında, şiiri bir bütün olarak ortaya koyabilmeye yönelik titiz çalışmalarının etkisi büyüktür. Özellikle 1974 ve sonrası şiirlerinde “kurgu”ya önem veren şair, Geceleyin Bir Koşu’daki kısa şiirlerindeki âhengi ve lirizmi, uzun soluklu şiirlerine böylelikle ulaştırabilmektedir.

İsmet Özel’in 1964 yıılnda başlayıp 1991 yılında tamamladığı poetikası, Şiir Okuma Kılavuzu’nu Necip Fazıl’ınkinden sonra bütünlük ve kapsam itibariyle bir poetika olma özelliğini bünyesinde barındıran tek ciddi poetika olarak değerlendirmek mümkündür. Şiirin ne olduğu, nerede olduğu, insanların niçin şiire yöneldiği gibi soruların yanında, şiirle ilişkili olan ve bu yüzden de bir karmaşanın oluşmasına zemin hazırlayabilecek özellikler taşıyan ideoloji, nesir gibi konulara da eğilinen bu poetikanın, 1990-1991 yılları arasında yazılan bölümlerinde, Özel’in İslâmî bir bakışla şiire yönelmesi, kimi çelişkiler yaratmaktadır. Bu çelişik noktalarda Necip Fazıl’ın poetikasındaki tutumuyla, Özel’inkinin yer yer benzeştiğini de söylemek mümkündür. Bu türden bir durum kanaatimizce, Özel’in şair kimliğinin Müslüman kimliğinin gerisinde kalmasından kaynaklanmaktadır. 1987-1990 yılları arasında Millî Gazete’de sadece siyasete değinen haftalık yazılar kaleme alan Özel’in bu yazıların yarattığı havadan hemen sonra poetikasının bu bölümünü kaleme almasının dikkat çekici bir tevafuk mu , yoksa tesadüfî bir durum mu olduğu konusunda tereddüt içinde olduğumuzu belirtmekte yarar görüyoruz.

İsmet Özel’in edebiyatımızdaki yeri, bu tür özellikleri bünyesinde barındıran bir şiir yaratarak, 1960 sonrasının önde gelen şairleri arasında yer almakla sınırlı kalmaz. Özel, 1978 yılında yayınladığı Üç Mesele adlı denemesinde, teknik, medeniyet, yabancılaşma konularına getirdiği özgün yaklaşımlarla, 1980 sonrası Türk düşünce hayatında da önemli bir yer işgal eder. Onun getirdiği görüşlerin yaptığı etkinin, “İslâmcı” olarak adlandırılan kesimdeki entelektüel gelişimin önünü açtığı söylenebilir. Ne var ki, bu entellektüel gelişimin, Özel’in entellektüelliğine koşut ilerleyen “tavrından”, “kişiliğin”den pek bir şey almış gözükmediği rahatlıkla söylenebilir. Kanaatimizce Özel’in bu noktadaki konumu; şiiriyle, entellektüel yaklaşımlarıyla olduğu kadar kişilik özellikleriyle de son derece bütünlük arz eden, ancak yaşarken de, vefatından sonra da, fikirleri yağmalanan ama kişilik özelliklerinin benimsenmesine yönelik hiçbir çabaya girilmeyen Mehmet Âkif’e benzemektedir.

Özel’in diğer denemeleri de, Üç Mesele’nin yoğunluğuna erişememiş olsalar da, eğilinen sorunlara yöneltilen felsefik bakışla ve özgün çıkarımlarla önem arz etmektedir. Sözgelimi, şairin otobiyografik özellikler taşıyan Waldo Sen Neden Burada Değilsin? adlı eseri, 1960’lı yıllardan, 1980’li yıllara kadar uzanan süreç içindeki Türk toplumsal yapısındaki değişimleri, kırılmaları, sarsıntıları açıklıkla ortaya koyması bakımından, son derece önemli bir yere sahiptir.

Çalışmamız boyunca irdelemeye çalıştığımız ve burada kısaca sıraladığımız özelliklerden de görüleceği gibi, İsmet Özel, dünyayı ve evreni kendine has bir bakış ile kuşatmaya çalışan, “soy bir şair ve som bir düşünce adamı” olarak edebiyatımızda, düşünce hayatımızda yerini almakta ve etkinliğini sürdürmektedir.

ANLAMA –YORUMLAMA

1.süreyya berfe ‘de toplumcu şiirin ,edip canseverde ikici yeni şiirinin özellikleri görülür.yılkı şiirinde şair’’sıkıntı,bunalım’’temasın ı işlemiştir.süreyya berfe ise şiirinde ‘’nedir?’’ sorusunu sorarak ‘’yaşama arzusu,sevinci’’temasını ele almıştır.yılki şiiri yapı bakımından serbest nazımla yazılımış,nedircik yavrusu şiiri ise kendine özgü bir yapıyla birbirine anlam ve yapıca bağlı mısralardan oluşan beyitlerle yazılmştır.dil ve anlatım bakımından nedircik yavrusu şiirinde şair aşırılıktan kaçınmış;uzak çağrışımlara yer vermemiş;açık bir anlatıma yönelmiş;geleneksel söyleyişten yararlanmıştır.yılki şiirinde ise şair kapalı bir söylem kulllanmış,imgeye ağırlık vermiş,soyutlamalar yapmış,çağrışımsal bir dil kullanmış,konuşma dilinden uzaklaşmıştır.

2.toplumcu şiirde şairler kendilerini toplumun sözcüsü olarak görmeye başlamışlardır.bu dönem şiirlerinde toplumcu şiirler yeniden değer kazanmış;şiirde içeriğe önem verilmiş;tema bakımından ikinci yeni şiirinin çok işlediği bunalım ,yalnızlık ve sıkıntı temalarının yerini ümit ,geleceğe inanç ve direnme istediği gibi temaları almıştır.

3.1960 sonrası toplumcu şiiri

*Şairlerin kendilerini toplumun sözcüsü olarak görmeye başlamışlardır.

*şiirde içeriğe önem verilir.

*tema bakımından İkinci Yeni şiirinin çok işlediği bunalım, yalnızlık ve sıkıntı temalarının yerini ümit, geleceğe inanç ve direnme isteği gibi temaların alır.

*şiir dili ve söyleyişinde aşırılıktan kaçınılır.

*uzak çağrışımlara yer verilmez.

*açık bir anlatıma yönelme vardır..

4.şiiri siyasete ve topluma hizmet aracı olarak görmek ,siyasetin ve toplumun sözcüsü olarak görmek toplumcu şairlerin özellikleri arasındadır.bu durumda toplumcu şiir toplumsal ve verensel sorunları ifade etmiş,bu sorunlar karşısında durmayı,onlarla mücadele etmeyi savunmuştur.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

1….D —D—D

2.İçeriğe

3.D

4.E

SAYFA 103

1=Benzer sesler ve ölçüsü ahengi sağlayan unsurlardır.

2=anlatım ses akışıyla sağlanmıştır.

3=Yapısı olarak 2 birimden oluşmuştur. Serbesttir

4=buradaki kelime ve kelime grupları yoksulluğu fakirliği ifade etmiştir bunun en güzel örneği zeytin ve tuzdur.

5=imgelere çok fazla yer verilmemesine rağmen göze çarpanları da var bulunan imgeler anlatımı ve temayı güçlendirmiştir.

6=TEMASI=insan sevgisi, paylaşım, kardeşlik…

7=bu şiir paylaşımı, kardeşliği bilmeyene güzel bir örnek olabilir.

8=dini kaynaklardan faydalanılmıştır. Gelenek olarak da serbest şiir geleneğidir.
2:METİN

1=benzer sesler aliterasyon ve asonanslardır

2=ses akışı vurgu ve tonlamayla sağlanmıştır.

3=Evreni içinde gizleyen özneyim ben

Leyla çöllerde bir kayıp zamir

Yolu bitirip menzile erişir isem

Sıfatlar nesnelerden yeşerir

Mısrası kitapta yazılan beyitle ilişkilendirilebilir.

4=a.bu kelimeler telmih sanatının kullandığını ifade ediyor aşk duygularını çağrıştırıyor. Eskiyi hatırlatma vardır

B=şairin tutumu imgeler kullanılmış ve geçmişten faydalanılmış

5=yapısı=3 birim ve beyitler halinde yazılmıştır.

8=şiirlerinde ilaç ürününü sıkça kullanmış ve sosyologdur
ANLAMA YORUMLAMA

1=tünel ve mandalar şiiri. Mara şiirinden farklıdır. mara şiirinde yapı ve söyleyiş önemlidir. Fakat mandalar ve tünelde bunun tam tersi içerik önemlidir.

sayfa 105

BALKON şiiri:=serbest ölçüyle yazılmıştır.4 birim ve dörtlükler halinde yazılmış. Açık sade ve anlaşılır bir dili vardır

Metropol insanlar şiiri=5 birimden oluşmuş ve beyitler halinde yazılmıştır.

>>>>>>1980 sonrası Türk şiirinin ikinci yeni ve ikici yeni sonrası Türk şiiriyle ilişkisi hakkındaki düşünceleriniz=====imgeler yönünde etkilenmiştir.1980 sonrası türk şiirindeki gibi imgeler ve anlatım kapalıdır.

.

4=evet

Azalmıştır. Görsel kültürün artması: şiiri müziği vb. olumsuz etkilemiştir.
Olçme ve değerlendirme

1= y d y

2=ikinci yeni

3=d

4=c

Sayfa 107-128

güzelliğin on par’etmez 8’li hece ölçüsü

1.dörtlükte bir insana güzellik katanın o kısınin ona duyduğu sevgi

2.dörtlükte secgi ön planda

3.dörtlükte insanlar arasındaki fikir ayrılığı

4.dörtlükte aşk

sayfa 110

19.yy 20.yy

benzerlikleri :hece ölçüsü,kafiye ve rediflerle

farklılıklar

11’li hece ölçüsü 4’lükler 8’li hece ölçüsü 5 birim

zamandan şikayet aşk

sade konuşma dile arapça ve farsça sözcükler

2.aşıkveysl,Aşıkmahsuni,reyhan i,abdurahim karakoç

sayfa 111

1.d

y

y

2.saz,abdurrahim karakoç

3.e

4.b

1.y

d

d

2.sürrealizm,garip,2.yeni

nazım hikmet,toplumsal gerçek

3.c

4.b

5.a

6.cahit sıtkı tarancı=düşten güzel

ziya osman saba=geçen zamn

edip cansever=eyllün sesiyle

turgut uyar=dünyanın en güzel Arbistanı

7.ahmet hamdi tanpınar=öz şiir

oktay rıfat horozcu=garip hareketi

behçet necatigil=garip dışındkı yenilikçi şiir

ataol behramoglu=1960 sonrası toplumcu şiir

8.e
sayfa 115

teması anadolu insanı,savaş realizm akımı vardır

119=anadolu=savaş,asker,yokluk,is yan,göç,

sayfa 126

5. dogu/batı tema yanlıs batılılasma

8. milli edebyat dönemi

sayfa 128

1.d,y,d

2.olay,anadolu

3.resat nuri güntekin=calıkusu,dudaktan kalbe

yakup kadri=kiralık konak,soom ve gomore

4.e

5.e

Sayfa 144 – 160 Arası

 

Numaralarda da yanlışlık olmuş olabilir siz cevaba göre onu anlarsınız .

1. Empati, bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır. Empati sayesinde insan ilişkileri gelişir. İnsanlar arasındaki kavgalar azalır ve zamanla yok olur. Aile içi empati ise aile bireylerinin karşısındaki insanı kendi yerine koymasıdır. Bu sayede bireyler karşındakinin ne tepki vereceğini bilir ve ona göre davranır.

Empatinin tam olarak gerçekleşmesinin üç kuralı vardır;

1. Bir insanın kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakmak,

2. Karşıdakinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamak ve hissetmek,

3. O kişiyi anladığını ona ifade etmek.

2.şiirde bir birey olan şair modernizmin sunduğu yaşam tarzından bunalmıştır.şair modern hayatın en basit imkanlarından bile bunalmış adeta cinnet geçirecek duruma gelmiştir.

3.Peyami safa nın çocukluk ve gençlik yıllarında geçirdiği kemik hastalıği nedeniyle yaşadığı zor günleri fiziksel bunalımları,çocukça aşkını ve küçük yaşına rağmen üstlendiği sorumlukları akıcı bir dille anlatmaktadır.eserde bir çocuğun psikolojisi ,gençlik dönemindeki karakter değişimi gerçekçi bir şekilde anlatılmıştır.bu açıdan dokuzuncu hariciye koğuşu roman türü açısında psikolojik bir romandır.

4.verilen resim kişinin psikolojisine göre farklı algılanabilir.

Hikaye dürbünlü çiçek

1.ETKİNLİK

Hikayede çok fazla olay yoktur.bu nedenle hikayeye durum hikayesi diyebiliriz. Eserin başında tabiatla iç içe yaşlı bir adamın duygu düşünceleri anlatılmıştır.yaşlı adam çocukluğuna döner,geçmişi hatırlar,daha sonra çocukların dere suyunda yıkandıkları anlatılır.gene bir adamın ve yaşlı kadının yünleri yıkamaya çalıştığından bahsedilir.sonra çocuklar bostana gider.yaşlı adam namaz kılmaya gider ve sonra bütün varlık birden ortadan kaybolur.

1.dürbünlü çiçek hikayesinde daha çok belirli durumlar anlatılmıştır,eski bir yara adlı hikayede ise olaylar sebep –sonuç ilişkisi içerisinde gerçekleşmektedir.bu nedenle dürbünlü çiçek hikayesi verilen şekildeki gibi şemalaştırılamaz.çünkü olaylar sebep-sonuç ilişkisi içerisinde gerçekleşmez.

2.yazar hikayesinde aşamalı bir şekilde bir noktaya kadar tabiatın güzelliğinden ,yaşama sevincinden bahsetmiş ve birden ‘’yaşlı adam ,yaşlı kadın,alaca finonun yok olmuş ,derenin şırıltısı kesilmiş ,rüzgar susmuş ,kuşlar ,ağaçlar ,bulutlar ,meyveler,serviler,tepeler,dağ lar ,her şey kaybolmuştur’’.grafikteki ani değişim nedeni bu kayboluştur.yazar böyle bir yol izleyerek yaşadığı iç sıkıntıyı okuyucuya derinden hissettirmeye çalışmıştır.

3.gerçek hayatta aynen yaşanmaz.çünkü olay ör.bir kurmaca etrafında oluşmuştur.bu durum bize olay ör.kurmaca olduğunu gösterir.

4.dürbünlü çiçek hikayesindeki kişilerle karşılaştırmak mümkündür.çünkü hikayede insana özgü gerçeklik anlatılmıştır.

2.ETKİNLİK

Kişiler:yaşlı adam,yaşlı adamın karısı,çocuklar,genç adam ,teyzeler, kişilerin öz. anlatılmamıştır.

Zaman:yaz mevsimi

Mekan:değirmen arkı,bahçeler,ıhlamur ağacının altı ,kasaba ,tarlalar ,aladağ –tabiat tasvir edilmiştir.

5.vaka üç ayrı mekanda cereyan eder.bunlardan biri hastahane,diğerleri çocuğun kenar mahallelerinin birinde bulunan evi ile erenköydeki köşktür. Her 3 mekanda da çocuğun bakış açısından anlatılır.bu anlatımdaki mekanlar çocuğun içinde bulunduğu ruh durumuna göre anlam ve önem kazanır.

6.kahramanların zihinlerine ve iç dünyalarına giren ,gizli kalmış duygu ve düşüncelerini dışa vuran ,onların geleceklerini bilen ,olayları hızlandırıp yavaşlatabilen ‘’hakim bakış açısı ‘’kullanılmıştır.başka bir bakış açısı kullanılsaydı hikayenin yapısında bozulma olurdu.

7.eserde her şeyin hayalden kurmacadan ibaret olduğu bu nedenle bireyin derin bir iç sıkıntısı yaşadığı teması işlenmiştir.bu tema psikolojik ve psikiyatrik tahlil ve çözümlemelerden yararlanılarak anlatılmaya çalışılmıştır.ruhsal problemlere bilimsel açıklamalar ve çözümler getirmeyi amaçlayan psikoloji ve psikiyatri bilim dalından yararlanılarak insanın iç sıkıntısı teması dürbünlü çiçek hikayesinde edebi bir şekilde ele alınmıştır.

8.a.dürbünlü çiçekte anlatılan bütün öykü ve olay ör. Bir çocuğun ‘’bir eflatun kahkaha çiçeğinin dürbünüden ‘’bakması ve bir serap görmesi şeklinde neticelendirilmesiyle hikayede anlatılanların ,görülenlerin seraptan ,hayaleden ,uyduruk olandan ibaret birer kurmaca olduğunun söylenmek istediği sezilir. Psikoanalitik düşüncede olayların sebepleri bilinçdışı unsurlarda aranır.hikayeye bu açıdan bakıldığından yazarı böyle bir yok oluşa götüren yazarın bilinçaltıdır diyebiliriz.tasavvufi açıdan bakıldığında yazar bu dünyayı bir hiç değerinde görmektedir.diyebiliriz.bu iki yorumdan yazar bu dünyayı bir hiç değerinde germektedir. Yorumu yazarın kişiliği dikkate alındığında hikayeye daha uygundur.

b. hikayede bireyin iç dünyasını ele alınırken önce her şey doğal ve güzel haliyle anlatılmıştır.daha sonra bu güzellik ve doğallık birden çözülmüş ve yok olmuştur.burada modern insanın ‘’varlığın özünü sorgulama yaşamı bir kurmacadan ibaret görme gibi konular işlenmiştir.

9.modern hikaye geleneğine

10.eserde olay (maupassant )hikayesi öz.görülmekle beraber durum (çehov)tarzı hikaye öz .ağır basar.psikolojik tahliller ,bir mekanın ,kişinin belli bir zaman dilimindeki öz.anlatılması durum tarzı hikayenin öz. Göstermektedir.
12. 1970’ten 2005’e kadar on beş öykü kitabına imza atan Mustafa Kutlu, kendi ifadesiyle “öyküsünü geç bulsa da” onu sağlam temellere yaslayarak, kendine has bir öykü evreni kurmayı başarmıştır. Kutlu’nun Türk öykücülüğünde en önemli ayırt edici özelliği “Şark hikâyeciliği” tavrıdır. Bu yaklaşımıyla Cumhuriyet dönemi Türk öykücülüğüne yeni bir soluk ve renk getirmiş, bu topraklara ait bir ruh iklimini, kültür ve duyarlığını öykülerinde yansıtmıştır. Daha ilk öykülerinden itibaren kuşağının ezici çoğunluğunun peşinde olduğu dönemin gözde akımlarına (varoluşçuluk/bunaltı/kafkaesk) uzak durmuş, bu akımları “yerlilik” bağlamında tasvip etmemiştir.

Kutlu, öykülerinde, modernizmin, konforun neye mal olduğunu, insandan, doğal yaşamdan neler götürdüğünü gündeme getirerek, modern ve çağdaş anlayışların tabiata, doğallığa karşı acımasız, aldırmasız tavrını, duruşunu eleştirir. Doğal yaşamla, modernizmin karşılaştırmasını yaparak, modernizmin kıskacında kıstırılmış hayatları yaşayan insanlara, bozulmamış, doğal yaşamın güzelliklerini hatırlatır. Kutlu’nun önerilerinin odağında “tabiat” vardır. Ona göre güzellik, masumiyet, sağlamak sadece ve sadece tabiattadır. Günümüz insanının yaşadığı kaotik ortamdan kurtulacağı yegâne sığınak tabiattır.

Necip tosun
Roman bir tereddüdün romanı

1.a yazarın hata olan vildanı yatağına götürmek istemesi ve vildan ın bunu kabul etmemesi

yazarın vildanı sabaha kadar beklemesi ve sabah erkenden ordan ayrılması

yazarın vildanı görmek için geri döndüğünde vildanın evden ayrıldığını öğrenmesi
b.psikolojik roman öz.taşımaktadır.eserde kahramanalrın başına gelen olaylardan çok ruh çözümlemeleri ,olaylara ,insanlara ve topluma bakış açıları anlatılmıştır.

2.yazarın amacı olayların arkasında yatan sebepleri bulmaya çalışma,ruh tahlilleri yapmaktır.metnin olay ör.insana özgü gerçekliği ifade etmek üzere düzenlendiğini gösterir.

3.kişilerle karşılaşmak mümkündür.bu durum bize insana özgü gerçekliği ifade etmek üzere düzenlendiğini gösterir.

5.a birinci paragrafta hakim 2.paragrafta kahraman bakış açısı vardır.

b.romanın bütünüde kahraman bakış açısı vardır.

6.psikoloji ve psikiyatri bilim dallarındaki gelişmelerden yararlanılarak insana özgü gerçelik ifade edilmeye çalışılmıştır.

7.a bir yazarın hayata olaylara yaşamın insanlara karşı tereddütte kararsız kalma teması işlenmiştir.

8.bazı durumlarda modern çağın yaşam tarzı iç sıkıntısına neden olabilir.

9.roman geleneğine bağlı kalınarak yazılmıştır.

10.psikolojik roman

dış dünyadaki olaylardan çok kahramanların olayların içyüzünü ele alır.

12.psikolojik roman örneğidir.

13 – blogkafem.blogspot.com

Anlama ve Yorumlama

1.ahlak bunalımları

kişi toplum çatışmaları

yalnızlık duygusu

kararsızlık

vicdan azabı

manevi boşluk

Toplumcu Gerçekçi eserler

.

• Roman ve hikâyelerde çok sağlam bir kurgu görülmez.

• Eserlerde köylü ağızlarına oldukça fazla yer verilmiştir.

• Anlatımda yer yer aksaklık vardır

• Belli başlı temalar işlenir.

2.benzerlikler roman geleneğine bağlı kalınarak oluşturulmuştur.cumhuriyet dönemi türk edebiyatı içerisinde değerlendirilir.

Farklılıklar bireyin iç dünyası

Tema:ruhsal sorunlar

Olay zaman mekan ilişkisi olaydan çok kişilerin ruh çözümlemeleri üzerine kurulmuştur.

Yazarın tahlil ve tasvirlerinde yakındığı tavır:yazar psikolojik analizlerle bireyin bilinçaltında yatanı ortaya çıkarma gayreti içerisindedir.insana özgü gerçeklik ifade edilmiştir.

Toplumcu gerçekçi anlayışla yazılan

Tema:Anadolu ve anadolunun insanı sosyal problemler köy insanı ve hayatı gelir adaletsizliği

Olay zaman mekan ilişkisi olaya dayalıdır

Yazarın tahlil ve tasvirlerinde yakındığı tavır:yazar olay örgüsünü belirli bir toplumsal sorunu ifade etmek üzere düzenlenmiştir

3.yılanların öcü romanı tercih edilirdi.çünkü bu romanda olay ör. Daha belirgindir ,bir tereddüdün romanında psikolojik tahliller ağırlık kazanır.

4.her 2 metinde de bireyin yaşadığı iç sıkıntı psikanaliz bilim dalından yararlanılarak oraya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Ölçme değerlendirme

1.d-y-d

2.psikoloji ve psikiyatriden

3.d

4..peyami safa yalnızız fatih i harbiye

5.bir tereddüdün romanında bire ruh buhranı yaşamaktadır,yaşama ,çevresine yakınlarına karşı mesafelidir kararsızdır.

 

3 yorum

  1. yeni müfredat ekoyay yayınları 12. sınıf edebiyat kitabı cevaplarını bulmıyorum yardımcı olsanız ….

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir