12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Yazılı Soruları-3

 1. Hollanda deniz seviyesinde meydana gelen değişmelere karşı kıyılarını korumak için ne gibi tedbirler almıştır?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2. Küresel ısınma bitki ve hayvan topluluklarını nasıl etkilemiştir? Örneklerle açıklayınız.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

3.     a) Medeniyet kavramını tanımlayınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

       b) Mezopotamya-Mısır medeniyetleri’nin eserlerini karşılaştırınız.

               – Oluştukları bölgeler:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

               – Bu medeniyetlere ait günümüze ulaşabilen eserler:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

               – Mısır medeniyetine ait eserler günümüze kadar kalıcı olabilirken; Mezopotamya medeniyetine ait eserler günümüze kadar kalıcı olamamıştır. Niçin?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

4. Önceki jeolojik devirlerde çok uzun zaman diliminde meydana gelen iklim değişikliği, günümüzde neden çok kısa bir zamanda gerçekleşmektedir?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

5. Günümüze kadar yeryüzünde büyük volkanik patlamalar nerelerde gerçekleşmiştir? Kuşak ve ülkelere örnekler veriniz.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

6. a) Şehirleşme, sanayi ve göç ilişkisini bir örnek vererek açılayınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    b) Şehirleşme, sanayi ve göç olgusu sonucunda meydana gelebilecek çevresel sorunları yazınız. (4 tane)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

7. Teknolojinin insana verdiği zararlardan  dört (4) tanesini yazınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

8. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanabilecek olaylar arasında gösterilemez?

A) Deniz seviyesinin yükselmesi    B) Buzulların erimesi

C) Volkanik olayların artması        D) Erozyonun şiddetlenmesi

E) Havada bulunan gazların oranının değişmesi

 

9. Manş Tüneli ile hangi iki Avrupa ülkesi arasında doğrudan demir yolu ve kara yolu bağlantısı sağlanmıştır?

A) İspanya-Portekiz                        B) Norveç-Finlandiya

C) İngiltere-Fransa                         D) Almanya-Avusturya

                     E) İsveç-Hollanda

 

10. Aşağıdaki ülkelerden hangisi yüz ölçümünün büyüklüğüne bağlı olarak ülkenin güneyinde bulunan yeraltı sularını kuzeyindeki geniş düzlüklere ulaştırmak için büyük sulama projesini geliştirmiştir?

A) İtalya         B) Libya        C) Suriye      D) Ukrayna      E) Hindistan

 

11. Aşağıdaki bölgelerden hangisine sanayi ve ekonomik özelliklerinden dolayı yoğun bir göç olayı yaşanmıştır?

A) Kanada’nın orta kesimleri      B) Avustralya’nın iç kısımları

C) Ruhr Havzası                          D) İskandinav Yarımadası

                       E) Patagonya (Arjantin

12. Aşağıdaki haritada, tarihteki bazı uygarlıkların kurulduğu yerler gösterilmiştir.

Bunlardan hangisi, ilk yerleşmelerle ortaya çıkan uygarlıklar arasında gösterilemez?

A) Roma      B) Mezopotamya    C) Mısır        D) Hint          E) Çin

 

13. Aşağıdakilerden hangisi, insanın doğal çevre üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkiler arasında sayılamaz?

A) Rüzgar enerjisinden yararlanma

B) Akarsular üzerinde baraj kurulması

C) Tarım alanlarının sanayi tesislerine dönüştürülmesi

D) Sanayi atıklarının denizlere dökülmesi

E) Ormanların tahrip edilmesi

 

14. Almanya’da metalürji sanayisinin Ruhr Havzası’nda yoğunlaşmasında;

I. Taş kömür yataklarının bulunması          II. İş gücünün fazla olması

III. Demir yataklarının fazla olması

faktörlerinden hangisi ya da hangileri öncelikli olmuştur?

A) Yalnız I                   B) Yalnız III                              C) I ve II                       D) I ve III                E) II ve III

15. Şehirlerde nüfusun yoğunlaştığı alanlar sanayileşmenin öncesinde ve sonrasında farklı biçimlerde dağılış göstermiştir.

Sanayileşme öncesinde ve sonrasında nüfusun yoğunlaştığı alanlar, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

Sanayileşme öncesi                              Sanayileşme sonrası

A) Su kenarları                                       Maden yatakları

B) Ovalar                                               Tarım alanları

C) Dağlık alanlar                                    Akarsu vadileri

D) Maden yatakları                                Tarım alanları

E) Deniz kenarları                                  Dağ etekleri

 

16. İnsanlar bazen, doğal çevrenin uygun koşullar sunmadığı yerlerde sahip oldukları teknolojiler sayesinde çözümler bulmaktadırlar.

Aşağıdakilerden hangisi, doğal çevreye müdahale ederek sağlanan çözümler arasında sayılamaz?

A) Dağlık alanlardan yol geçirmek için tünel ve köprü yapmak

B) Soğuk bölgede yüksek sıcaklık isteyen tarım ürünleri için sera yapmak

C) Kurak bölgelerde su biriktirmek için baraj yapmak

D) Eğimli arazilerde tarım alanı açmak için taraçalama yapmak

E) Sıcak bölgelerde ince kıyafetler tercih etmek

 

17. Doğal afetler, atmosfer ve yer kökenli olmak üzere ikiye ayrılır.

Aşağıdakilerden hangisi atmosfer kökenli doğal afetler arasında yer almaz?

A) Deprem     B) Fırtına    C) Erozyon     D) Sel     E) Kuraklık

 

18. Okyanus ve denizlerde meydana gelen depremler büyüklüklerine bağlı olarak “Tsunami” adı verilen dev dalgalar oluşturur. Tsunami özellikle alçak kıyılarda büyük can ve mal kaybına neden olur.

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde, deprem sonrası ortaya çıkan tsunamilerin daha fazla can ve mal kaybına neden olma ihtimali daha fazladır?

A) Türkiye                             B) Iran                    C) Endonezya

       D) Yunanistan                 E) Finlandiya

 

19. Çığ; bitki örtüsünün az olduğu dağlık ve engebeli alanlarda yoğun ve sürekli kar yağışları sonucu oluşan kar örtüsünün, herhangi bir nedenle aşağı doğru hareket etmesiyle ortaya çıkan doğal afettir.

Buna göre, haritada taranarak numaralandırılan yörelerin hangisinde, Çığ olayına uygun topografik ve meteorolojik koşullara sahip alanlar daha fazladır?

A) I              B) II                 C) III               D) IV             E) V

 

 

20. Kuraklık, insan yaşamını etkileyen doğal afetlerden biridir. İnsanlık tarihi boyunca önemli kuraklıkların yaşandığı dönemlerde, kuraklık nedeniyle savaşlar çıkmış, büyük medeniyetler yok olmuş ve büyük göçler yaşanmıştır.

Haritada işaretlenen yerlerin iklim özellikleri düşünüldüğünde, hangilerinde kuraklıktan kaynaklanan sorunların yaşanma olasılığı daha fazladır?

A) Yalnız I                   B) Yalnız II                    C) Yalnız IV

        D) II ve III                   E) III ve IV

 

21. Sel, Dünya’nın büyük bölümünde çok sık görülen. afete dönüşmesi durumunda büyük can ve mal kayıplarına neden olabilen doğal bir tehlikedir.

Harita üzerinde işaretlenen ülkelerden hangisinde meydana gelen seller fazla can ve mal kaybına neden olmaktadır?

A) Kanada                      B) Almanya                    C) Türkiye

      D) Mısır                           E) Bangladeş

 

22. Bangladeş; Güney Asya’da, Himalaya dağlarının güneyinde, Ganj ve Brahmaputra nehirlerinin birleşerek Bengal Körfezi’ne döküldüğü yerde bulunan, sıklıkla sel taşkınlarının yaşandığı düz ve alçak bir ülkedir

Buna göre, ülkede sel taşkınlarının yaşanma nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

A) Şiddetli Muson Yağmurları

B) Tarım ve yerleşme alanı açmak için ormanların tahrip edilmesi

C) Denize kıyısının olması               D) Ortalama yükseltinin az olması

                      E) Himalayalar’daki kar erimeleri

 

NOT: 1 soru 7 p, 2 soru 10 p, 3. soru 15 p, 4 soru 8 p, 5 soru 7 p,

6 soru 15 p, 7 soru 8 p ve 8-22 arası test soruları 2’şer puandır.

               

    Mustafa BAYRAK

                    Coğrafya öğrt.

              B  A  Ş  A  R  I  L  A  R

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir