12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1. Yazılı Soruları-2

2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı …………………….Lisesi Coğrafya 12 Dersi

12/E Sınıfı I. Dönem I. Yazılı Soruları

Adı- Soyadı:

No:

Sorular

1. Aşağıdaki verilen bilgilerden doğru olanların başına D; yanlış olanların başına Y koyunuz.

* Dünya üzerinde ölçülen en düşük sıcaklık İspanya’nın Sevilla kentinde ölçülmüştür.(   )

* Kuraklık meteorolojik karakterli doğa olayları arasında tahmini en zor olanıdır.(   )

* Hollanda’da denizden toprak kazanılarak kullanılan, tarım topraklarına polder adı verilir.(   )

* Mısır Medeniyeti G. Afrika’da Nil Nehri deltasında kurulmuştur.(   )

* Çin uygarlığında Brahmanizm ve Budizm dinleri yaygındır. (   )

 

2. Aşağıda verilen boşlukları uygun ifadeler ile doldurunuz.

* Almanya’da sanayinin gelişmesinin temelinde, ……………. ve ………………. havzalarındaki maden kömürü yataklarının önemli etkisi vardır.

* ……………. ilk düzenli orduyu kurmuşlardır.

* Çin Medeniyeti …………………….. ve ……………………… vadisinde kurulmuştur.

* İlk güneş yılını esas alan takvimi ……………….. kullanmışlardır.

* Volkanik püskürmelerin şiddetine bağlı olarak atmosferdeki sıcaklık değerlerinde kısa ve uzun süreli ………………. yaşanır.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi depremin doğada meydana getirdiği değişimlerden birisi değildir?

A. Yer sarsıntısı  B. Fay oluşumu  C. Dağ oluşumu(Orojenez) C. Zemin sıvılaşması  D. Tsunami

 

4. Aşağıdakilerden hangisi jeolojik ve jeomorfolojik karakterli ekstrem olaylar arasında gösterilemez?

A. Tsunami   B. Şiddetli deprem   C. Volkanizma    D. Fırtınalar    E. Kütle hareketleri

 

5. Aşağıda Maya Uygarlığı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Orta Amerika’da And Dağları’nın yüksek kesimlerinde yaşamışlardır.

B. Taş işlemeciliğinde ileri gitmişlerdir.

C. Obsidyen ve yeşimtaşını ticari meta olarak kullanmışlardır.

D. Piramitleri ve dikili taşları önemli yapıtlardır.

E. Aztek ile Maya alfabeleri birbirine benzerdir.

 

6. Aşağıdaki verilenlerden hangisi Mısır Medeniyeti ile ilişkilendirilemez?

A. Takvim      B. İlk süvari birlikleri     C. Hiyeroglif yazı    D. Çok tanrılı dini inanış   E. Geometri

 

7. Aşağıdakilerden hangisi bir Akdeniz Uygarlığı değildir?

A. Lidya              B. Fenike            C. Roma               D. Asur             E. İyon

 

8. Aşağıda medeniyetler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Hintliler fili evcilleştirmiştir.

B. Azteklerin başkenti Tenochtitlan’dır.

C. Maya uygarlığını Avrupa’dan göç eden Ariler kurmuştur.

D. Aztekler güneş yılını esas alan takvimi kullanmışlardır.

E. Çinliler 12 Hayvanlı Türk Takvimini kullanmışlardır.

 

9. Küresel ısınmanın Dünya üzerindeki olumsuz etkisine 3 örnek olay yazınız.

 

10. Ruhr Bölgesi’nin gelişim aşamalarını kısaca anlatınız. 

 

NOT: Her soru 10 puandır, süre 30 dk’dır. Başarılar.

 

Hakan KILIÇ

Coğrafya Öğretmeni

12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

Adı Soyadı :
Sınıfı ve Numarası :
2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Çine Anadolu Öğretmen Lisesi
Coğrafya 12 Dersi 12 Sosyal Sınıfı 1.Dönem 1.Sınav Sorularıdır

A- Aşağıdaki Soruları Cevaplandırınız(Her sorunun tam doğru cevabı 8 puandır)

1- Araştırmacı Daniel Fagre “Normal koşullar altında jeolojik zaman ölçeğinde meydana gelen olaylar, artık insan ömrü kadar bir dönemde gerçekleşiyor.” Sözüyle neyi anlatmak istiyor? Açıklayınız.

2- Dünya üzerinde medeniyetlerin doğuşunda hangi faktörler etkili olmuştur? Açıklayınız.

3- Tarım toplumundan Sanayi toplumuna geçişte yaşanan değişimleri açıklayınız.

4- Şehirleşme sürecine göç olgusunun katkısını açıklayınız.

5- Toplumların insanlık tarihi boyunca geçirdikleri gelişim aşamalarını yazınız.

B- Aşağıda Boş Bırakılan Yerleri Doldurunuz(Her sorunun tam doğru cevabı 2 puandır)
1- İnsanın doğal sistemlere müdahalesi ……………………………. ile en üst düzeye ulaşmıştır.

2- ……………… , ………………. , ……………………… gazları Dünya’ya ulaşan ışınların yansıtılması ve atmosferdeki ışınımın soğrulması arasında bir denge oluşturur.

3- İyonya, Lidya, Yunan, Fenike, Roma uygarlıkları ……………………uygarlıklarına örnektir.

4- Almanya’nın Ruhr Bölgesi’nde olduğu gibi eski döneme ait sanayi kalıntılarının değerlendirilip, sosyal aktivite ve spor alanı olarak kullanılmasına yönelik projelere …………….. ……………….
………………… adı verilir.

5- İlk Çağ’da yerleşim alanlarının oluşmasında ……………….. ………………….. etkili olmuştur.

6- Orta Çağ’da şehirlerin oluşmasında etkin olan en önemli faktör…………………

7- Sanayileşmenin insanlara …………. olanağı sağlaması göçe neden olan çekici etmenlerin başında gelir.

8- Günümüzde toplumların gelişim sürecinde etkili olan en önemli faktör ………………….

9- Şehirleşmenin en az olduğu kıta ………………’dır.

10- Geleceğin ekonomisinde üretim ve rekabet alanı …………………. olacaktır.

C-Aşağıdaki Cümlelerin Yanına Doğru İse “D” , Yanlış ise “Y” Harfi Koyunuz(Her sorunun doğru cevabı 2 Puandır)

1- Okyanus akıntılarını harekete geçiren güç Ekvator ile Kutuplar arasındaki tuzluluk ve sıcaklık farkından kaynaklanan yoğunluk farkıdır. (     )

2- Aztekler, And Dağları üzerinde 12-16 yy.’da yaşamış ve büyük bir imparatorluk kurmuşlardır.

(     )

3- Asurlular yazıyı ilk kullanan uygarlıktır. (     )

4- İlk kültür merkezlerinin kurulduğu bölgelerin ortak özelliklerinden biri de orta kuşakta yer almalarıdır. (      )

5- Ülkemizde şehirleşme süreci son 50 yılda hızlı bir şekilde yaşanmıştır. (      )

6- Teknolojinin insana verdiği zararlardan biri de mal ve hizmetleri üretmek için gerekli iş gücü miktarını azaltmasıdır. (      )

7- Şehirleşmedeki temel faktör tarımdır. (      )

8- Şehirlerde sanayileşme süreci ile birlikte çevre sorunları da artmıştır. (      )

9- Tarımda makineleşme kırsal alanlarda insan gücüne olan ihtiyacı artırmıştır. (      )

10- Şehirlerde işsizlik sorunu kırsal alanlara göre daha azdır. (      )

 

D-Aşağıdaki Çoktan Seçmeli Soruları Cevaplandırınız (Her sorunun doğru cevabı 4 puandır)

1- Küresel ısınmayla geçmişte düşük sıcaklıklar nedeniyle tarım ürünü çeşidi az olan alanlarda

sıcaklık artışıyla farklı tarım ürünlerinde yetiştirilebilecek ve tarım ürünü çeşidi artacaktır.

Yukarıda verilen bilgilere göre haritada numaralı bölümlerden hangilerinde bu durum yaşanabilir?

A)I ve III             B)II ve IIII               C)IV ve IIII

D)I ve V                    E)IV ve V

 

2-Aşağıdakilerden hangisi geleceğin ekonomisinde görülecek özelliklerden biri değildir?

A) Hizmet sektörü ağırlıklı

B) Yaşam boyu öğrenim

C) Çok yönlü beceri sahibi

D) Global

E) Kitlesel üretim

 

 

 

3- K Şehrinde ekonomik faaliyet olarak madencilik, L Şehrinde ise turizm faaliyetleri gelişmiştir.

Buna göre K ve L şehirleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin değildir?

A) Şehirlerde yaşam biçimleri farklılık gösterir

B) K Şehrinde çevre sorunları yaşanmamaktadır

C) K Şehrinde çalışan işçilerin oranı daha fazladır

D) L Şehrinde hizmet sektörü daha fazla gelişmiştir

E) L şehrinde yılın belirli dönemlerinde nüfus artmaktadır.

 

4- Aşağıdakilerden hangisi sanayileşme-göç-şehirleşme ilişkisi sonucu ortaya çıkan bir durum değildir?

A) Şehirler çekicilikleri nedeniyle en fazla göçü almışlardır

B) Sanayileşme ve göç sonucunda şehirleşme ortaya çıkmıştır

C) Gelişmiş ülkelerde sanayileşme ve şehirleşme hızlı bir şekilde gerçekleşmiştir

D) Verimli tarım arazileri şehirlerin işgali altında kalmıştır

E) Sanayileşme iş olanağının fazlalığı nedeniyle insanlar için çekici bir faktör olmuştur

 

5- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Orta Amerika’da kurulan uygarlıkla bir arada verilmiştir?

A) Aztek, Maya

B) Babil, Asur

C) İnka, Mezopotamya

D) Maya, Hint

E) Lidya, Fenike

 

 

Not: A Bölümü 40 Puan, B , C  ve D Bölümleri

20’şer Puan

Süre Bir Ders Saatidir

 

 

B    A    Ş    A    R    I    L    A    R

            

 

ZEKİ GÜRBÜZ

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ